Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel osobních údajů, které jsou předmětem zpracování je provozovatel webových stránek https://vitacig.eu.com (dále jen „webová stránka“):

Vitabo s.r.o.
Františkánov 82/29
945 01 Komárno
Slovakia

dále jen „Vitabo“ nebo „my“ nebo „ nás“.

Tato pravidla obsahují následující informace:

  • jak používáme Vaše osobní údaje;
  • jaké osobní údaje shromažďujeme;
  • jak zajišťujeme a udržujeme ochranu Vašeho soukromí a
  • informace o Vašich zákonných právech souvisejících s osobními údaji.

Tato pravidla se vztahují na návštěvy webové stránky a online nakupování jejím prostřednictvím.

Zachování bezpečnosti Vašich osobních údajů je pro společnost Vitabo prioritou a zavazujeme se, že Vaše práva týkající se soukromí budeme respektovat. Zavazujeme se zacházet s Vašimi osobními údaji vždy čestně a v souladu se zákony. Společnost Vitabo se také zavázala informovat transparentně o tom, jaký typ osobních údajů shromažďuje a jak bude tyto údaje používat.

ČÁST 1 – ÚČEL, ROZSAH A TRVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Návštěvníci webové stránky a zákazníci jsou považováni za dotčené osoby. Společnost Vitabo shromažďuje osobní údaje dotčených osob, které navštíví webovou stránku. Tyto údaje jsou potřebné pro kontaktování webové stránky a komunikaci s ní a pro poskytování informací o nabídkách webové stránky a propagačních akcích, plnění kupních smluv uzavřených prostřednictvím webové stránky a uplatňování dalších práv souvisejících se smlouvami nebo plněním povinností (například právo na odstoupení nebo reklamace v rámci záruky).

Máte možnost se zaregistrovat, přičemž poskytnete některé další osobní údaje (vytvoření účtu), nakupovat prostřednictvím webové stránky však můžete i bez registrace.

Osobní údaje shromažďujeme my nebo osoby/organizace zpracovávající osobní údaje pro účely a kvůli obsahu, které určuje společnost Vitabo. Shromažďování osobních údajů trvá stejně dlouho jako plnění smluvních nebo zákonných povinností, uplatňování nároků vyplývajících ze smlouvy nebo jiné účely související s managementem osobních údajů, které si takové shromažďování vyžadují. Osobní údaje budou z našich záznamů vymazány nebo náležitě anonymizovány ve chvíli, kdy již nebudou více potřebné.

Provozovatel osobních údajů má právo okamžitě vymazat osobní údaje, které nám byly poskytnuty a to v případě nezákonného nebo úmyslně klamavého použití osobních údajů a/nebo v případě trestného činu, kterého se daná osoba dopouští a také v případě útoku na IT systém provozovatele osobních údajů. V případě probíhajícího úředního nebo soudního řízení, které souvisí s výše uvedenými případy, mohou být osobní údaje uloženy po dobu trvání takového řízení nebo během období určeného soudem. Pokud soud nebo úřad vydá příslušné nařízení v souladu se zákonem, provozovatel osobních údajů musí dané osobní údaje vymazat v souladu s takovým příkazem.

ČÁST 2 – VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ MŮŽEME SHROMAŽĎOVAT

Shromažďovat a zpracovávat můžeme následující údaje o Vás:

Informace, které poskytnete vyplněním formuláře na naší webové stránce. Takové informace mohou zahrnovat například Vaše jméno, adresu Vašeho bydliště nebo pracoviště, e-mailovou adresu a telefonní číslo. O informace Vás můžeme požádat i tehdy, když se přihlásíte k odběru newsletteru a když nahlásíte nějaký problém týkající se naší webové stránky.

Budete-li nás kontaktovat, můžeme vést záznamy o takové korespondenci.

Na základě Vámi vyjádřených marketingových preferencí Vám můžeme posílat e-mailem nebo jinými prostředky marketingové informace o zboží, které Vás může zajímat. Pro tyto účely máte právo vybrat si některá použití Vašich osobních údajů a máte právo tento výběr zrušit.

Podrobnosti o Vašich návštěvách naší webové stránky a zdrojích, které navštívíte včetně, avšak ne výlučně, údajů o navštívených stránkách, webu, webových blozích a také další údaje o komunikaci bez ohledu na to, zda budou sloužit našim vlastním potřebám nebo pro jiné účely.

Informace o interakcích prostřednictvím e-mailové korespondence, kterou Vám zašleme bez ohledu na to, zda některou e-mailovou zprávu otevřete nebo ne.

Při návštěvě naší webové stránky musíte potvrdit, že jste plnoletý/plnoletá ve smyslu zákonů země Vašeho bydliště. Používáním naší webové stránky zároveň prohlašujete, že jste plnoletý/plnoletá ve smyslu zákonů země Vašeho bydliště. Pokud nejste plnoletý/plnoletá, na naši webovou stránku nesmíte vstoupit a ani ji používat. Vaší povinností je upozornit na tyto podmínky každého, kdo bude číst materiál zveřejněný na této webové stránce v souvislosti s Vaším přístupem k ní.

ČÁST 3 – IP ADRESY A SOUBORY COOKIE

Můžeme shromažďovat informace o Vašem počítači, mobilním telefonu, osobním elektronickém zařízení a všech dalších podobných elektronických nebo mobilních zařízeních včetně Vaší IP adresy, operačního systému a typu prohlížeče a to kvůli správě systému a poskytování souhrnných informací našim reklamním partnerům. Jedná se o statistické údaje o krocích a chování našich uživatelů při prohlížení a tyto údaje nezahrnují osobní údaje, na jejichž základě by bylo možné Vás identifikovat.

K témuž účelu můžeme získávat informace o tom, jak obecně používáte internet a to pomocí souboru cookie, který bude uložen na pevném disku ve Vašem počítači. Soubory cookie jsou malé části informací (například soubory cookie, web majáky, pixely, gify, tagy nebo podobné technologie) odeslané webovým serverem do webového prohlížeče kvůli tomu, aby bylo možné webový prohlížeč identifikovat. Toto funguje jako část údajů uložených ve Vašem prohlížeči nebo zařízení nebo můžeme identifikovat, kompilovat, vytvářet souhrny a/nebo shromažďovat informace jinými prostředky. Tyto informace nám pomáhají zlepšovat naši webovou stránku a poskytovat lepší a personalizované služby.

Můžete kontrolovat to, co Váš prohlížeč udělá se soubory cookie přijatými z naší webové stránky. Můžete se rozhodnout, zda odmítnete všechny soubory cookie nebo obdržíte upozornění před tím, než bude soubor cookie uložen na Vašem pevném disku nebo akceptujete soubory cookie jen z některých vybraných webových stránek. Informace o vymazání nebo kontrole souborůcookie jsou k dispozici na www.AboutCookies.org. Odmítnutí našich souborů cookie může vést k tomu, že nebudete moci využívat některé z vlastností a funkcí naší webové stránky.

ČÁST 4 – PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Smlouva : zpracování osobních údajů je potřebné kvůli plnění smlouvy, které jste stranou nebo je třeba kvůli provedení úkonů na Vaši žádost před uzavřením smlouvy (článek 6 (1) (b) GDPR)

Plnění zákonných povinností: zpracování některých osobních údajů (především pro daňové účely a účely vedení účetnictví) je nezbytné v důsledku povinností vyplývajících ze zákona. Zpracování osobních údajů může být pro nás povinné i na základě žádosti některého úřadu nebo protistrany (článek 6 (1) (c) GDPR).

Souhlas: ve všech případech žádáme o výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů (např. jméno, e-mailová adresa), které jsou potřebné pouze pro komunikaci nebo poskytování informací pro marketingové účely (např. newslettery, reklama, propagační akce) (článek 6 (1) (a) GDPR).

Pokud svůj souhlas poskytnete a později změníte názor, svůj souhlas s dalším shromažďováním, používáním nebo poskytováním informací o Vás, který jste nám udělili kvůli tomu, abychom Vás mohli kontaktovat, můžete kdykoliodvolat prostřednictvím e-mailové adresy [email protected] nebo dopisem zaslaným na adresu:

Vitabo s.r.o.
Františkánov 82/29
945 01 Komárno
Slovakia

Legitimní zájem: někdy je třeba, abychom osobní údaje zpracovávali kvůli splnění úkolů souvisejících s našimi obchodními činnostmi. Ještě před tím než to uděláme, důkladně zvážíme a vyvážíme všechny možné dopady na Vaše práva. Obvykle jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a kvůli prevenci podvodů s cílem zajistit bezpečnost našich informací a IT systémů v rámci fungování v síti. Článek 6 (1) (a) GDPR).

ČÁST 5 – PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákony, korektně a transparentně na základě principů účelnosti, ukládání dat, přesnosti, omezení uchovávání, integrity, důvěrnosti a odpovědnosti.

Upozorňujeme Vás na to, že své osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, nedostaneme-li však některé specifické údaje nebo v případě nepřesných údajů se může stát to, že nebudeme moci řádně komunikovat nebo uzavřít a splnit smlouvu. Na webové stránce explicitně uvádíme, které údaje jsou pro nás důležité v souvislosti s kontaktováním nebo uzavřením a plněním smlouvy.

Osobní údaje, které nám poskytnete nebudeme ověřovat. Za adekvátnost Vašich osobních údajů nesete odpovědnost výlučně jen Vy, my však učiníme přiměřená opatření k tomu, abychom vymazali nebo opravili ty osobní údaje, které nejsou potřebné pro účely zpracování osobních údajů nebo které jsou nesprávné nebo nepřesné.

Po opuštění naší webové stránky nebo přesměrování na webovou stránku nebo aplikaci třetí strany se již na Vás nebudou vztahovat ani tato pravidla ochrany soukromí, ani podmínky používání naší webové stránky.

ČÁST 6 – SLUŽBY POSKYTOVANÉ TŘETÍMI STRANAMI

V rámci naší hospodářské činnosti využíváme účetnické, IT, bankovní a doručovací služby poskytované třetími stranami. Na základě smluv, které jsme uzavřeli s poskytovateli služeb, může být určitý rozsah osobních údajů přenesen tímto poskytovatelem služeb za účelem jejich zpracování podle povahy dané služby.

Někteří poskytovatelé služeb, jako jsou například provozovatelé platebních bran a jiní zpracovatelé platebních transakcí, mají svá vlastní pravidla ochrany soukromí týkající se informací, které vyžadují kvůli realizaci transakcí spojených s Vaším nákupem. Co se týče těchto poskytovatelů, doporučujeme, abyste si přečetli jejich pravidla ochrany soukromí, abyste pochopili způsob, jakým budou tito poskytovatelé zacházet s Vašimi osobními údaji.

ČÁST 7 – BEZPEČNOST

Osobní údaje, které od Vás získáme jsou uchovávány v členské zemi Evropské unie. Na ochranu Vašich osobních údajů jsme učinili přiměřená opatření a dodržujeme osvědčené postupy v této oblasti. Vaše osobní údaje chráníme proti všem potenciálním rizikům a zejména proti neoprávněnému přístupu, změně, přenosu, poskytnutí, vymazání nebo zničení a také proti náhodnému zničení nebo poškození a proti nedostupnosti v důsledku změn použité technologie. Ochranu a bezpečnost zpracovávaných osobních údajů zajišťujeme všemi vhodnými prostředky a zejména pomocí technických a organizačních opatření, která zajišťují úroveň ochrany adekvátní rizikům, která jsou se zpracováním osobních údajů spojena.

ČÁST 8 – VAŠE PRÁVA SPOJENÁ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jste fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává provozovatel osobních údajů a proto bychom Vás chtěli informovat o Vašich právech, která v této souvislosti máte:

Právo na informace: Dotčená osoba má právo získat informace o průběhu shromažďování osobních údajů před začátkem takového shromažďování. (Článek 13 GDPR)

Právo přístupu: Dotčená osoba má právo získat od provozovatele osobních údajů potvrzení o tom, zda jsou nebo nejsou osobní údaje dotyčné osoby zpracovávány a mít přístup k osobním údajům/kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. (Článek 15 GDPR).

Právo na opravu: Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel osobních údajů neprodleně opravil nepřesné osobní údaje dotčené osoby. Na základě účelů zpracování mají dotčené osoby právo na doplnění neúplných osobních údajů a to včetně prostřednictvím doplňujícího prohlášení. (Článek 16 GDPR)

Právo na vymazání: Dotčená osoba má právo žádat, aby provozovatel osobních údajů vymazal osobní údaje dotčené osoby neprodleně a provozovatel osobních údajů je povinen osobní údaje dotčené osoby neprodleně vymazat i tehdy, když již nebudou potřebné pro účely, kvůli kterým byly shromážděny nebo jinak zpracovány a pokud se na ně vztahují kterékoli z důvodů vymazání ve smyslu bodů (b) až (f) článku 17 (1) GDPR. (Článek 17 GDPR)

Právo na omezení zpracování: Dotčená osoba má právo žádat, aby provozovatel osobních údajů omezil zpracování, a to zejména tehdy, když provozovatel osobních údajů již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování nebo v těch případech, kdy je zpracování nezákonné nebo v případě, kdy nastanou jiné důvody vymezené v bodech (a ) až (d) čl. 18 odst. 1 GDPR. (Článek 18 GDPR)

Povinnost oznámení o opravě nebo vymazání osobních údajů nebo omezení jejich zpracování: Provozovatel osobních údajů je povinen informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje poskytnuty o opravě nebo vymazání osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování, to však kromě těch případů, kdy se prokáže, že je to nemožné nebo vyžaduje-li to nepřiměřené úsilí. Provozovatel osobních údajů je povinen informovat dotčenou osobu o takových příjemcích, pokud o to dotčená osoba požádá. (Článek 19 GDPR)

Práva na přenosnost osobních údajů: V souladu s podmínkami vymezenými v článku 20 GDPR má dotčená osoba právo obdržet své osobní údaje, které poskytla provozovateli osobních údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo na přenos těchto údajů jinému provozovateli osobních údajů bez překážek ze strany toho provozovatele osobních údajů, jemuž byly tyto osobní údaje poskytnuty. (Článek 20 GDPR)

Právo namítat: Dotčená osoba má právo kdykoli namítat, na základě důvodů souvisejících s její situací, takové zpracování svých osobních údajů, které je založeno na bodu (f) článku 6 (1) GDPR). (Článek 21 GDPR).

Právo na automatizované individuální rozhodování včetně profilování: Dotčená osoba má právo nebýt předmětem rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, a to včetně profilování, které má pro dotčenou osobu právní nebo obdobné účinky. (Článek 22 GDPR)

Právo na oznámení o porušení ochrany osobních údajů dotyčné osobě: Je-li pravděpodobné, že narušení ochrany osobních údajů bude mít za následek velké riziko pro práva a svobody fyzických osob, je provozovatel osobních údajů povinen neprodleně informovat dotčenou osobu o takovém porušení ochrany osobních údajů. (Článek 34 GDPR)

Právo podat stížnost u orgánu dohledu: Každá dotčená osoba má právo podat stížnost u orgánu dohledu, aniž by to bylo na újmu dalším správním nebo soudním prostředkem nápravy, a to zejména v členském státě bydliště dotčené osoby nebo jejího pracoviště nebo na místě, kde došlo k údajnému porušení, pokud si dotčená osoba myslí, že zpracování jejích osobních údajů porušuje příslušná zákonná ustanovení. (Článek 77 GDPR)

Právo na účinný soudní opravný prostředek proti orgánu dohledu: Každá fyzická nebo právnická osoba má právo na účinný soudní opravný prostředek proti právně závaznému rozhodnutí orgánu dohledu, které se takové osoby týká nebo pokud kompetentní orgán dohledu nevyřeší stížnost nebo neinformuje dotčenou osobu do tří měsíců o postupu co se týče výsledku podané stížnosti. (Článek 78 GDPR)

Právo na účinný soudní opravný prostředek proti provozovateli nebo zprostředkovateli osobních údajů: Každá dotčená osoba má právo na účinný soudní opravný prostředek v těch případech, kdy si myslí, že její práva ve smyslu GDPR byla porušena v důsledku zpracování jejích osobních údajů. (Článek 79 GDPR)

ČÁST 9 – GDPR

V těchto pravidlech ochrany soukromí se odvoláváme na Obecné nařízení Evropské unie o ochraně údajů – Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 /ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně GDPR).

ČÁST 10 – ÚŘAD NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo podat stížnost na úřad na ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje byly zpracovávány nezákonným způsobem nebo tím byla porušena Vaše práva.

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava
Telefón: 02/ 323 13 214
E-mail: [email protected]
Internetová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk/

ČÁST 11 – OTÁZKY, POZNÁMKY A POŽADAVKY SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud budete chtít získat přístup, opravit, změnit nebo vymazat jakékoli osobní informace, které se Vás týkají a které máme, zaregistrujte stížnost.Chcete-li získat více informací, kontaktujte nás na adrese [email protected] nebo dopisem zaslaným společnosti na adresu:

Vitabo s.r.o.
Františkánov 82/29
945 01 Komárno
Slovakia

ČÁST 12 – ODKAZY

Pokud kliknete na linky uvedené na naší webové stránce, mohou Vás přesměrovat mimo naší webové stránky. Neneseme žádnou odpovědnost za postupy při ochraně soukromí na jiných webových stránkách a doporučujeme Vám, abyste si přečetli jejich pravidla ochrany soukromí.

ČÁST 13 – ZMĚNY PRAVIDEL OCHRANY SOUKROMÍ

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tato pravidla ochrany soukromí a proto je, prosím, čtěte častěji. Změny a objasnění vstoupí v platnost okamžitě po jejich zveřejnění na webové stránce. Pokud provedeme podstatné změny těchto pravidel, budeme Vás o tom informovat na tomto místě jako o jejich aktualizaci tak, abyste měli informace o tom, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností je případně použijeme a/nebo poskytneme.