Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania je prevádzkovateľ webovej stránky https://vitacig.eu.com (ďalej len „webová stránka“):

Vitabo s.r.o.
Františkánov 82/29
945 01 Komárno
Slovakia

IČO : 54334756
IČDPH : SK2121643678

ďalej len „Vitabo“ alebo „my“ alebo „nás“.

Tieto pravidlá obsahujú nasledujúce informácie:

  • ako používame Vaše osobné údaje;
  • aké osobné údaje zhromažďujeme;
  • ako zabezpečujeme a udržiavame ochranu Vášho súkromia a
  • o Vašich zákonných právach súvisiacich s osobnými údajmi.

Tieto pravidlá sa vzťahujú na návštevy webovej stránky a online nakupovanie jej prostredníctvom.

Zachovávanie bezpečnosti Vašich osobných údajov je pre spoločnosť Vitabo prioritou a zaväzujeme sa, že Vaše práva týkajúce sa súkromia budeme rešpektovať. Zaväzujeme sa zaobchádzať s Vašimi osobnými údajmi vždy čestne a v súlade so zákonmi. Spoločnosť Vitabo sa tiež zaviazala informovať transparentne o tom, aký typ osobných údajov zhromažďuje a ako bude tieto údaje používať.

ČASŤ 1 – ÚČEL, ROZSAH A TRVANIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Návštevníci webovej stránky a zákazníci sú považovaní za dotknuté osoby. Spoločnosť Vitabo zhromažďuje osobné údaje dotknutých osôb, ktoré navštívia webovú stránku. Tieto údaje sú potrebné na kontaktovanie webovej stránky a komunikáciu s ňou a poskytovanie informácií o ponukách webovej stránky a propagačných akciách, plnenie kúpnych zmlúv uzatvorených prostredníctvom webovej stránky a uplatňovanie ďalších práv súvisiacich so zmluvami alebo plnením povinností (napríklad právo na odstúpenie alebo reklamácie v rámci záruky).

Máte možnosť sa zaregistrovať, pričom poskytnete niektoré ďalšie osobné údaje (vytvorenie účtu), nakupovať prostredníctvom webovej stránky však môžete aj bez registrácie.

Osobné údaje zhromažďujeme buď my alebo osoby/organizácie spracúvajúce osobné údaje na účely a kvôli obsahu, ktoré určuje spoločnosť Vitabo. Zhromažďovanie osobných údajov trvá rovnako dlho ako plnenie zmluvných alebo zákonných povinností, uplatňovanie nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo iné účely súvisiace s manažmentom osobných údajov, ktoré si takéto zhromažďovanie vyžadujú. Osobné údaje budú z našich záznamov vymazané alebo náležite anonymizované vo chvíli, kedy už nebudú viac potrebné.

Prevádzkovateľ osobných údajov má právo okamžite vymazať osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté a to v prípade nezákonného alebo úmyselne klamlivého použitia osobných údajov a/alebo v prípade trestného činu, ktorého sa daná osoba dopúšťa a tiež v prípade útoku na IT systém prevádzkovateľa osobných údajov. V prípade prebiehajúceho úradného alebo súdneho konania, ktoré súvisí s vyššie uvedenými prípadmi môžu byť osobné údaje uložené počas doby trvania takéhoto konania alebo počas obdobia určeného súdom. Ak súd alebo úrad vydá príslušné nariadenie v súlade so zákonom, prevádzkovateľ osobných údajov musí dané osobné údaje vymazať v súlade s takýmto príkazom.

ČASŤ 2 – VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ MÔŽEME ZHROMAŽĎOVAŤ

Zhromažďovať a spracúvať môžeme nasledujúce údaje o Vás:

Informácie, ktoré poskytnete vyplnením formulára na našej webovej stránke. Takéto informácie môžu zahŕňať napríklad Vaše meno, adresu Vášho bydliska alebo pracoviska, e-mailovú adresu a telefónne číslo. O informácie Vás môžeme požiadať aj vtedy, keď sa prihlásite na odber newsletteru a keď nahlásite nejaký problém týkajúci sa našej webovej stránky.

Ak nás budete kontaktovať, môžeme viesť záznamy o takejto korešpondencii.

Na základe Vami vyjadrených marketingových preferencií Vám môžeme posielať e-mailom alebo inými prostriedkami marketingové informácie o tovare, ktorý Vás môže zaujímať. Na tieto účely máte právo vybrať si niektoré použitia Vašich osobných údajov a máte právo tento výber zrušiť.

Podrobnosti o Vašich návštevách našej webovej stránky a zdrojoch, ktoré navštívite vrátane, avšak nielen, údajov o navštívených stránkach, lokalite, webových blogoch a tiež ďalšie údaje o komunikácii bez ohľadu na to, či budú slúžiť našim vlastným potrebám alebo na iné účely.

Informácie o interakciách prostredníctvom e-mailovej korešpondencie, ktorú Vám zašleme bez ohľadu na to, či niektorú e-mailovú správu otvoríte alebo nie.

Pri návšteve našej webovej stránky musíte potvrdiť, že ste plnoletý/plnoletá v zmysle zákonov krajiny Vášho bydliska. Používaním našej webovej stránky zároveň vyhlasujete, že ste plnoletý/plnoletá v zmysle zákonov krajiny Vášho bydliska. Ak nie ste plnoletý/plnoletá, na našu webovú stránku nesmiete vstúpiť a ani ju používať. Vašou povinnosťou je upozorniť na tieto podmienky každého, kto bude čítať materiál zverejnený na tejto webovej stránke v súvislosti s Vašim prístupom k nej.

ČASŤ 3 – IP ADRESY A SÚBORY COOKIE

Môžeme zhromažďovať informácie o Vašom počítači, mobilnom telefóne, osobnom elektronickom zariadení a všetkých ďalších podobných elektronických alebo mobilných zariadeniach vrátane Vašej IP adresy, operačného systému a typu prehliadača a to kvôli správe systému a poskytovaniu súhrnných informácií našim reklamným partnerom. Ide o štatistické údaje o krokoch a správaní sa našich užívateľov pri prehliadaní a tieto údaje nezahŕňajú osobné údaje, na základe ktorých by bolo možné Vás identifikovať.

Na ten istý účel môžeme získavať informácie o tom, ako vo všeobecnosti používate internet a to pomocou súboru cookie, ktorý bude uložený na pevnom disku vo Vašom počítači. Súbory cookie sú malé časti informácií (napríklad súbory cookie, web majáky, pixely, gify, tagy alebo podobné technológie) odoslané webovým serverom do webového prehliadača kvôli tomu, aby bolo možné webový prehliadač identifikovať. Toto funguje ako časť údajov uložených vo Vašom prehliadači alebo zariadení alebo môžeme identifikovať, kompilovať, vytvárať súhrny a/alebo zhromažďovať informácie inými prostriedkami. Tieto informácie nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku a poskytovať lepšie a personalizované služby.

Môžete kontrolovať to, čo Váš prehliadač urobí so súbormi cookie prijatými z našej webovej stránky. Môžete sa rozhodnúť, že odmietnete všetky súbory cookie alebo dostanete upozornenie pred tým, než bude súbor cookie uložený na Vašom pevnom disku alebo akceptujete súbory cookie len z niektorých vybraných webových stránok. Informácie o vymazaní alebo kontrole súborovcookie sú k dispozícii na www.AboutCookies.org. Odmietnutie našich súborov cookie môže viesť k tomu, že nebudete môcť využívať niektoré z vlastností a funkcií našej webovej stránky.

ČASŤ 4 – PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zmluva: spracúvanie osobných údajov je potrebné kvôli plneniu zmluvy, ktorej ste stranou alebo je potrebné kvôli vykonaniu úkonov na Vašu žiadosť pred uzatvorením zmluvy (článok 6 (1) (b) GDPR)

Plnenie zákonných povinností: spracúvanie niektorých osobných údajov (predovšetkým na daňové účely a účely vedenia účtovníctva) je nevyhnutné v dôsledku povinností vyplývajúcich zo zákona. Spracúvanie osobných údajov môže byť pre nás povinné aj na základe žiadosti niektorého úradu alebo protistrany (článok 6 (1) (c) GDPR).

Súhlas: vo všetkých prípadoch žiadame o výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov (napr. meno, e-mailová adresa), ktoré sú potrebné len na komunikáciu alebo poskytovanie informácií na marketingové účely (napr. newslettery, reklama, propagačné akcie) (článok 6 (1) (a) GDPR).

A svoj súhlas poskytnete a neskôr zmeníte názor, svoj súhlas s ďalším zhromažďovaním, používaním alebo poskytovaním informácií o Vás, ktorý ste nám udelili kvôli tomu, aby sme Vás mohli kontaktovať môžete kedykoľvekodvolať prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected] alebo listom zaslaným na adresu:

Vitabo s.r.o.
Františkánov 82/29
945 01 Komárno
Slovakia

Legitímny záujem: niekedy je potrebné, aby sme osobné údaje spracúvali kvôli splneniu úloh súvisiacich s našimi obchodnými činnosťami. Ešte pred tým než to urobíme, dôkladne zvážime a vyvážime všetky možné dopady na Vaše práva. Zvyčajne sú osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu a kvôli prevencii podvodov s cieľom zaistiť bezpečnosť našich informácií a IT systémov v rámci fungovania v sieti. Článok 6 (1) (a) GDPR).

ČASŤ 5 – PRINCÍPY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracúvame v súlade so zákonmi, korektne a transparentne na základe princípov účelnosti, ukladania dát, presnosti, obmedzenia uchovávania, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

Upozorňujeme Vás na to, že svoje osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne, ak však nedostaneme niektoré špecifické údaje alebo v prípade nepresných údajov sa môže stať to, že nebudeme môcť riadne komunikovať alebo uzatvoriť a splniť zmluvu. Na webovej stránke explicitne uvádzame, ktoré údaje sú pre nás dôležité v súvislosti s kontaktovaním alebo uzatvorením a plnením zmluvy.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete nebudeme overovať. Za adekvátnosť Vašich osobných údajov nesiete zodpovednosť výlučne len Vy, my však urobíme primerané opatrenia na to, aby sme vymazali alebo opravili tie osobné údaje, ktoré nie sú potrebné na účely spracúvania osobných údajov alebo ktoré sú nesprávne alebo nepresné.

Po opustení našej webovej stránky alebo presmerovaní na webovú stránku alebo aplikáciu tretej strany sa už na Vás nebudú vzťahovať ani tieto pravidlá ochrany súkromia, ani podmienky používania našej webovej stránky.

ČASŤ 6 – SLUŽBY POSKYTOVANÉ TRETÍMI STRANAMI

V rámci našej hospodárskej činnosti využívame účtovnícke, IT, bankové a doručovacie služby poskytované tretími stranami. Na základe zmlúv, ktoré sme uzatvorili s poskytovateľmi služieb môže byť určitý rozsah osobných údajov prenesený týmto poskytovateľom služieb na účely ich spracúvania podľa povahy danej služby.

Niektorí poskytovatelia služieb, ako sú napríklad prevádzkovatelia platobných brán a iní spracovatelia platobných transakcií, majú svoje vlastné pravidlá ochrany súkromia týkajúce sa informácií, ktoré vyžadujú kvôli realizácii transakcií spojených s Vašim nákupom. Čo sa týka týchto poskytovateľov, odporúčame, aby ste si prečítali ich pravidlá ochrany súkromia, aby ste pochopili spôsob, akým budú títo poskytovatelia zaobchádzať s Vašimi osobnými údajmi.

ČASŤ 7 – BEZPEČNOSŤ

Osobné údaje, ktoré od Vás získame sú uchovávané v členskej krajine Európskej únie. Na ochranu Vašich osobných údajov sme urobili primerané opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy v tejto oblasti. Vaše osobné údaje chránime proti všetkým potenciálnym rizikám a najmä proti neoprávnenému prístupu, zmene, prenosu, poskytnutiu, vymazaniu alebo zničeniu a tiež proti náhodnému zničeniu alebo poškodeniu a proti nedostupnosti v dôsledku zmien použitej technológie. Ochranu a bezpečnosť spracúvaných osobných údajov zaisťujeme všetkými vhodnými prostriedkami a najmä pomocou technických a organizačných opatrení, ktoré zaisťujú úroveň ochrany adekvátnu rizikám, ktorú sú so spracúvaním osobných údajov spojené.

ČASŤ 8 – VAŠE PRÁVA SPOJENÉ SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ste fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ osobných údajov a preto by sme Vás chceli informovať o Vašich právach, ktoré v tejto súvislosti máte:

Právo na informácie: Dotknutá osoba má právo získať informácie o priebehu zhromažďovania osobných údajov pred začiatkom takéhoto zhromažďovania. (Článok 13 GDPR)

Právo prístupu: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa osobných údajov potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané a mať prístup k osobným údajom /kópii osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. (Článok 15 GDPR).

Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ osobných údajov bez meškania opravil nepresné osobné údaje dotknutej osoby. Na základe účelov spracúvania majú dotknuté osoby právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to vrátane prostredníctvom doplňujúceho vyhlásenia. (Článok 16 GDPR)

Právo na vymazanie: Dotknutá osoba má právo žiadať, aby prevádzkovateľ osobných údajov vymazal osobné údaje dotknutej osoby bez meškania a prevádzkovateľ osobných údajov je povinný osobné údaje dotknutej osoby bez meškania vymazať aj vtedy, keď už nebudú potrebné na účely, kvôli ktorým boli zhromaždené alebo inak spracované a ak sa vzťahujú ktorékoľvek z dôvodov vymazania v zmysle bodov (b) až (f) článku 17 (1) GDPR. (Článok 17 GDPR)

Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo žiadať, aby prevádzkovateľ osobných údajov obmedzil spracúvanie a to najmä vtedy, keď prevádzkovateľ osobných údajov už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania alebo v tých prípadoch, kedy je spracúvanie nezákonné alebo v prípade, keď nastanú iné dôvody vymedzené v bodoch (a) až (d) článku 18 (1) GDPR. (Článok 18 GDPR)

Povinnosť oznámenia o oprave alebo vymazaní osobných údajov alebo obmedzenia ich spracúvania: Prevádzkovateľ osobných údajov je povinný informovať všetkých príjemcov, ktorým boli osobné údaje poskytnuté o oprave alebo vymazaní osobných údajov alebo o obmedzení ich spracúvania, to však okrem tých prípadov, kedy sa preukáže, že je to nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ osobných údajov je povinný informovať dotknutú osobu o takýchto príjemcoch, ak o to dotknutá osoba požiada. (Článok 19 GDPR)

Práva na prenosnosť osobných údajov: V súlade s podmienkami vymedzenými v článku 20 GDPR má dotknutá osoba právo dostať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi osobných údajov, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojov čitateľnom formáte a má právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi osobných údajov bez prekážok zo strany toho prevádzkovateľa osobných údajov, ktorému boli tieto osobné údaje poskytnuté. (Článok 20 GDPR)

Právo namietať: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať, na základe dôvodov súvisiacich s jej situáciou, také spracúvanie svojich osobných údajov, ktoré je založené na bode (f) článku 6 (1) GDPR). (Článok 21 GDPR).

Právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom rozhodnutia, ktoré je založené výlučne len na automatizovanom spracúvaní a to vrátane profilovania, ktoré má pre dotknutú osobu právne alebo obdobné účinky. (Článok 22 GDPR)

Právo na oznámenie o porušení ochrany osobných údajov dotknutej osobe: Ak je pravdepodobné, že narušenie ochrany osobných údajov bude mať za následok veľké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ osobných údajov je povinný bezodkladne informovať príslušnú dotknutú osobu o takomto porušení ochrany osobných údajov. (Článok 34 GDPR)

Právo podať sťažnosť u orgánu dohľadu: Každá dotknutá osoba má právo podľa sťažnosť u orgánu dohľadu bez toho, aby to bolo na ujmu ďalším administratívnym alebo súdnym prostriedkom nápravy a to najmä v členskom štáte bydliska dotknutej osoby alebo jej pracoviska alebo na mieste, kde došlo k údajnému porušeniu, ak si dotknutá osoba myslí, že spracúvanie jej osobných údajov porušuje príslušné zákonné ustanovenia. (Článok 77 GDPR)

Právo na účinný súdny opravný prostriedok proti orgánu dohľadu: Každá fyzická alebo právnická osoba má právo na účinný súdny opravný prostriedok proti právne záväznému rozhodnutiu orgánu dohľadu, ktoré sa takejto osoby týka alebo ak kompetentný orgán dohľadu nevyrieši sťažnosť alebo neinformuje dotknutú osobu do troch mesiacov o postupe čo sa týka výsledku podanej sťažnosti. (Článok 78 GDPR)

Právo na účinný súdny opravný prostriedok proti prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi osobných údajov: Každá dotknutá osoba má právo na účinný súdny opravný prostriedok v tých prípadoch, kedy si myslí, že jej práva v zmysle GDPR boli porušené v dôsledku spracúvania jej osobných údajov. (Článok 79 GDPR)

ČASŤ 9 – GDPR

V týchto pravidlách ochrany súkromia sa odvolávame na Všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane údajov – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, skrátene GDPR).

ČASŤ 10 – ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo podať sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje boli spracúvané nezákonným spôsobom alebo tým boli porušené Vaše práva.

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava
Telefón: 02/ 323 13 214
E-mail: [email protected]
Internetová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk/

ČASŤ 11 – OTÁZKY, POZNÁMKY A POŽIADAVKY SÚVISIACE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky záležitosti súvisiace s Vašim používaním tejto webovej stránky (vrátane všetkých zmlúv uzatvorených medzi Vami a nami prostredníctvom tejto webovej stránky) sa budú riadiť zákonmi Slovenska a budú spadať do nevýlučnej jurisdikcie súdov na Slovensku.

Vitabo s.r.o.
Františkánov 82/29
945 01 Komárno
Slovakia

ČASŤ 12 – ODKAZY

Ak kliknete na linky uvedené na našej webovej stránke, môžu Vás presmerovať mimo našej webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za postupy pri ochrane súkromia na iných webových stránkach a odporúčame Vám, aby ste si prečítali ich pravidlá ochrany súkromia.

ČASŤ 13 – ZMENY PRAVIDIEL OCHRANY SÚKROMIA

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá ochrany súkromia a preto ich, prosím, čítajte častejšie. Zmeny a objasnenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení na webovej stránke. Ak urobíme podstatné zmeny týchto pravidiel, budeme Vás o tom informovať na tomto mieste ako o ich aktualizácii tak, aby ste mali informácie o tom, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností ich prípadne použijeme a/alebo poskytneme.