Podmínky poskytování služeb

ČÁST 1 – OBECNÁ USTANOVENÍ

Na této stránce najdete informace o zákonných podmínkách (dále jen „podmínky“) týkajících se používání webové stránky vitacig.eu.com (dále jen „webová stránka “), kterou budete používat buď jako registrovaný uživatel, nebo jako návštěvník, a pro každý produkt nebo službu, které si objednáte od společnosti Vitabo s.r.o. prostřednictvím webové stránky jako odautorizovaného distributora produktů VitaCig® (dále jen „ produkty“) pro Evropu.

Tuto webovou stránku vlastní a provozuje společnost Vitabo s.r.o. (registrační číslo společnosti 54334756), se sídlem na adrese: Františkánov 82/29, 945 01 Komárno, Slovakia. Našeregistrované IČ DPH je 54334756. Nebude-li uvedeno jinak, termíny „ Vitabo“, „my“ a „nám“ použité na webové stránce se vztahují na společnost Vitabo s.r.o.

Tyto podmínky se vztahují na používání webové stránky z vaší strany a na všechny objednávky, které prostřednictvím této webové stránky zadáte. Tyto podmínky budou platit bez ohledu na to, jakým způsobem navštívíte webovou stránku, a bez ohledu na technologie a zařízení, které společnost Vitabo s.r.o. použije, aby vám webovou stránku zpřístupnila.

Tyto podmínky si pozorně přečtěte. Svým vstupem na webovou stránku, jejím prohlížením, používáním, zaregistrováním se na webové stránce nebo zadáním objednávky prostřednictvím webové stránky potvrzujete, že jste si přečetl celé tyto podmínky a rozumíte jim. Jestliže s těmito podmínkami nesouhlasíte v plném rozsahu, nepoužívejte prosím tuto webovou stránku. Webovou stránku smíte používat jen k legálním účelům a nesmíte ji používat žádným způsobem, který by porušoval práva někoho jiného, někoho omezoval nebo někomu bránil v používání této webové stránky.

Při návštěvě naší webové stránky musíte potvrdit, že jste dosáhl věk minimálně 18 let nebo jste plnoletý podle zákonů země vašeho bydliště. Používáním naší webové stránky zároveň prohlašujete, že jste plnoletý podle zákonů země vašeho bydliště. Nejste-li plnoletý, na naši webovou stránku nesmíte vstoupit a používat ji. Vaší povinností je upozornit na tyto podmínky každého, kdo bude číst materiál zveřejněný na této webové stránce v souvislosti s vaším přístupem k ní.

Při návštěvě této webové stránky s námi komunikujete elektronickou cestou. Souhlasíte s tím, že od nás budete dostávat informace elektronickou cestou. Budeme s vámi komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo zveřejňováním oznámení na této stránce. Souhlasíte s tím, že zákonný požadavek vedení komunikace v písemné formě bude splněn v rámci všech dohod, oznámení, poskytnutí informací a jakékoliv formy komunikace, která bude mezi námi elektronicky probíhat.

Nákupy prostřednictvím této webové stránky jsou realizovány na základě elektronicky zadané objednávky, a to způsobem a kroky, které jsou definovány v těchto podmínkách. Při používání webové stránky nebo při objednávaní produktů uzavíráte smlouvu se společností Vitabo elektronickou cestou. Objednávka a potvrzení jsou zadávány a uloženy elektronicky ve společnosti Vitabo. Jazykem objednávky a jejího potvrzení je angličtina.

Společnost Vitabo se nepodřizuje ustanovením žádného kodexu chování.

ČÁST 2 – PRODUKTY

Produkty distribuované pod obchodní značkou VitaCig® jsou p řenosná aromaterapeutická zařízení neobsahující tabák ani nikotin a jsou určena k vytváření ochucené vodní páry vytvořené z tekutin obohacených o vitaminy a přírodních esenciálních olejů.

Výrobcem produktů je Redfern Biosystems Inc. (6055 Anello Drive, Melbourne FL 32940 USA). Redfern je technologická společnost, která vyrábí, na trhu nabízí, distribuuje a maloobchodně prodává difuzéry neobsahující nikotin, které jsou obohaceny o vitaminy a esenciální oleje.

Produkty nebudou prodávány neplnoletým osobám. Vezměte prosím na vědomí, že produkty nejsou určeny k ošetřování nebo léčbě jakéhokoliv onemocnění nebo zdravotního stavu.

Produkty nemohou být distribuovány ve všech zemích Evropy a do některých zemí nemohou být dodávány přímo fyzickým osobám – spotřebitelům (např. Rusko), a proto bychom vás chtěli požádat, abyste se ještě před objednáním produktu obeznámil s pravidly platnými v zemi, do níž má být produkt dodán. Máte-li jakékoliv otázky o aktuálních pravidlech země dodání, kontaktujte nás prosím přímo prostřednictvím našeho zákaznického centra.

Pokud jde o popis produktu, společnost Vitabo vynakládá maximální úsilí k dosažení úplné přesnosti. Společnost Vitabo však nemůže zaručit, že popisy produktů nebo jiný obsah na webové stránce budou vždy aktuální nebo bezchybné. Nebude-li některý produkt nabízený společností Vitabo prostřednictvím webové stránky v souladu s jeho popisem, můžete uplatnit svoje práva ve smyslu záruky podle bodu 5.2.

Souhlasíte s tím, že žádný produkt zakoupený od společnosti Vitabo nebudete používat, prodávat nebo dodávat nezákonným způsobem, a zejména s tím, že budete dodržovat všechna pravidla týkající se kontroly vývozu a sankcí.

Musíte se řídit všemi informacemi, které od nás dostanete tak, aby byly produkty bezpečné (včetně všech pokynů a příruček k produktům, které jsou dodávány spolu s nimi). Nepřebíráme žádnou odpovědnost za poškození námi dodaných produktů, které bylo způsobeno tím, že jste se neřídil informacemi, které jsme vám poskytli.

ČÁST 3 – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

Tyto Všeobecné podmínky prodeje se vztahují na všechny objednávky, které zadáte prostřednictvím webové stránky. Tyto Všeobecné podmínky prodeje budou platit bez ohledu na to, jakým způsobem navštívíte webovou stránku, a bez ohledu na technologie a zařízení, které společnost Vitabo použije k tomu, aby vám webovou stránku zpřístupnila.

Zadáním objednávky prostřednictvím webové stránky potvrzujete, že jste si přečetl tyto Všeobecné podmínky prodeje, rozumíte jim, akceptujete je v plném rozsahu a souhlasíte s tím, že jimi budete vázán. Jestliže s těmito Všeobecnými podmínkami prodeje nesouhlasíte v plném rozsahu, nesmíte si prostřednictvím webové stránky objednávat žádné produkty.

3.1 Strany kupní smlouvy

Prodávajícím, který je uveden ve všech smlouvách o koupi a prodeji produktů prostřednictvím webové stránky, je společnost Vitabo. Společnost Vitabo převezme vaši platbu a schválení přepravcové doručí vámi objednané produkty.

Společnost Vitabo neprodává produkty dětem, prodává je výlučně dospělým. Pokud jste nedosáhl věk 18 let, nemůžete nakupovat produkty prostřednictvím této webové stránky. Všechny nákupy realizované prostřednictvím webové stránky implikují, že máte minimálně 18 let. Společnost Vitabo nepřebírá žádnou odpovědnost za prodeje realizované prostřednictvím jiných propojených webových stránek.

Společnost Vitabo si vyhrazuje podle svého vlastního uvážení právo odmítnout poskytnutí služby, zrušit účty, odstranit nebo editovat obsah nebo zrušit neuhrazené objednávky.

3.2 Popis produktů

Informace o základních vlastnostech produktu, který si chcete objednat, a zejména informace o jeho kvalitě, složkách a jednotkové ceně získáte po kliknutí na název daného produktu.

Cena uvedená pod produktem je jednotková cena v EUR a zahrnuje daň z přidané hodnoty v souladu s platnými zákony. Cena produktu uvedená na webové stránce nezahrnuje náklady spojené se zasláním. Specifické přepravní náklady budou uvedeny v „Košíku“ před odesláním objednávky na základě způsobu přepravy, který si zvolíte.

Společnost Vitabo si vyhrazuje právo změnit jednotkové ceny zveřejněné na webové stránce s tím, že taková změna nabývá účinnosti souběžně s tím, jak se objeví na webové stránce. Taková změna však nebude mít vliv na kupní cenu už zadaných objednávek produktů.

Vezměte, prosím, na vědomí, že koupě některých produktů prostřednictvím webové stránky je podmíněna objednáním určitého minimálního množství.

Chcete-li objednat produkty ve větším množství (cena jedné objednávky překročí 500 EUR), kontaktujte nás prosím přímo prostřednictvím našeho zákaznického centra ještě před zadáním své objednávky prostřednictvím webové stránky.

Chcete-li realizovat svou platbu v jiné měně, než je měna uvedená na webové stránce, kontaktujte nás prosím přímo prostřednictvím našeho zákaznického centra ještě před zadáním své objednávky.

Přijímáme přiměřená opatření zaměřená na to, aby ceny uvedené na webové stránce byly správné a aby byly všechny produkty korektně popsány. Při objednávání produktů prostřednictvím webové stránky vezměte prosím na vědomí následující:

  • Objednávky budou akceptovány jen tehdy, když v popisu produktů nebo v jejich cenách tak, jak jsou uvedeny na webové stránce, nebudou žádné podstatné chyby.
  • Balení se může lišit od toho, které je zobrazeno na webové stránce.
  • Přestože se snažíme zobrazit na webové stránce barvy balení, příp. produktů věrně, skutečné barvy, které uvidíte, budou záviset na vašem monitoru a my nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoliv barvy na vašem monitoru bude věrně reflektovat barvu balení nebo produktů při dodání.
  • Všechny položky jsou podmíněny jejich dostupností. Jestliže některý produkt, který jste si objednal, nebude dostupný, budeme vás o tom informovat hned, jak to bude možné, a můžeme vám nabídnout produkt(y) se stejnou nebo vyšší kvalitou a cenou.

Vezměte prosím na vědomí, že tato webová stránka může obsahovat odkazy nebo křížové odkazy na produkty společnosti VitaCig, příp. služby, které nejsou dostupné v každé zemi.

3.3 Technické kroky související s objednávkou

Chcete-li zadat objednávku, můžete si na webové stránce otevřít účet („váš účet“), který od vás bude požadovat, abyste poskytl některé povinné osobní informace. Svou objednávku můžete zadat i bez toho, abyste si otevřel účet (jako návštěvník). Přečtěte si prosím na naše pravidla ochrany soukromí, kde najdete více informací o tom, které osobní údaje bude společnost Vitabo používat a jak bude tyto údaje uchovávat.

Zadáte-li objednávku prostřednictvím webové stránky jako návštěvník, budete muset poskytnout určité povinné osobní informace potřebné k tomu, abychom mohli vaši objednávku zpracovat. Své rozhodnutí o zaregistrování vašeho účtu u nás však můžete učinit i po zadání objednávky. Přečtěte si prosím naše pravidla ochrany soukromí, kde najdete informace o tom, jak budou vaše osobní údaje použity a uchovávány.

Potvrzujete, že všechny informace a podrobnosti, které jste poskytl společnosti Vitabo (včetně otevření účtu), jsou ve všech ohledech a vždy správné, přesné a aktuální. Své údaje můžete aktualizovat kdykoliv prostřednictvím sekce „Váš účet“.

Po vytvoření účtu vám můžeme poskytnout, příp. vás požádat o použití hesel nebo jiných prostředků, které vám umožní přístup do určitých částí webové stránky, příp. pomohou chránit bezpečnost vašeho účtu. Jste zodpovědný za zachování důvěrnosti vašeho hesla a informací o účtu. Společnost Vitabo neponese odpovědnost vůči žádné osobě za jakoukoliv ztrátu nebo škodu v důsledku toho, že neutajíte své heslo nebo účet. Jestliže se dozvíte o jakémkoliv neoprávněném použití vašeho hesla nebo účtu nebo budete mít podezření, že k tomu došlo, kontaktujte nás prosím. Bude-li mít společnost Vitabo podezření na jakoukoliv podvodnou aktivitu spojenou s vaším účtem, vyhrazujeme si právo odmítnout vám přístup k vašemu účtu a vymazat takový účet.

Produkt, který chcete koupit, umístěte do virtuálního nákupního košíku stisknutím tlačítka „Přidat do košíku“ pod popisem produktu.

Po skončení výběru produktů, které chcete objednat, je možné obsah nákupního košíku zkontrolovat kliknutím na tlačítko „Prohlédnout si košík“. Na stránce „Košík“ můžete svoji objednávku zkontrolovat kliknutím na „Aktualizovat košík“ a můžete též získat informace o způsobu přepravy.

Pokračovat můžete po kliknutí na tlačítko “Pokračovat do pokladny”. V této části musíte uvést svou doručovací adresu a fakturační adresu. Máte možnost uvést fakturační adresu, která bude jiná než adresa pro doručení. Máte-li nárok na slevu v rámci daného nákupu, svoji slevu můžete validovat zadáním kódu uvedeného v kupónu.

Po zvolení způsobu platby a před kliknutím na tlačítko “Zaslat objednávku” musíte potvrdit, že jste si přečetl tyto podmínky a souhlasíte s nimi.

Ve kterékoliv fázi zadávání objednávky máte možnost na stránce objednávky opravit chybně zadané údaje (například odstranit některý výrobek z nákupního vozíku), a to až do momentu odeslání objednávky.

Objednávku dokončíte kliknutím na tlačítko “Zaslat objednávku”. Na základě toho vám vznikne závazek uhradit platbu po akceptaci objednávky.

3.4 Akceptování vaší objednávky

Vezměte prosím na vědomí, že dokončení online procesu odhlášení neznamená naše odsouhlasení vaší nabídky na koupi výrobků od nás. Hned, jak to bude možné, vám e-mailem zašleme potvrzení o přijetí vaší objednávky a zahájení jejího zpracování. Akceptace vaší objednávky z naší strany proběhne jen tehdy, když odešleme produkt(y) nebo začneme poskytovat služby, které jste si od nás objednal. To se uskuteční do 10 dní od přijetí vaší úhrady.

Před odesláním produktu(ů) má společnost Vitabo právo zamítnout objednávku z jakéhokoliv důvodu, a to včetně důvodů právních a regulačních.

Pokud vám nebudeme moci dodat produkt, který jste si objednal, vaši objednávku nezpracujeme a budeme vás o tom informovat písemně (prostřednictvím e-mailu). Jestliže jste už za produkt zaplatil, peníze vám vrátíme hned, jak to bude přiměřeně možné, v každém případě však do 30 dní od přijetí vaší platby.

Pokud by bylo splnění některé objednávky (nebo kteréhokoliv z jejích aspektů) nelegální nebo nezákonné, a to včetně porušení kontroly vývozu nebo sankčních pravidel, společnost Vitabo má právo kdykoliv zastavit plnění objednávky nebo ji ukončit, včetně těch případů, kdy byly produkty už odeslány, příp. po oznámení o tom, že objednávka byla přijata a je předmětem zpracování, které vám bylo zasláno. Tímto potvrzujete, že společnost Vitabo neponese za těchto okolností žádnou odpovědnost.

Doba platnosti smlouvy uzavřené s vámi začne od momentu, kdy dostanete e-mailovou zprávu o odeslání objednávky, a bude trvat až do posledního dne vašeho práva na vrácení produktů.

3.5 Platba

Úhradu můžete realizovat pomocí debetní karty, kreditní karty nebo jiným způsobem úhrady plateb (například bankovním převodem) tak, jak to bude specifikováno v rámci procesu na stránce pokladny. Dostupnost některých způsobů platby může záviset i na tom, v jaké geografické oblasti se nacházíte.

Zadáním objednávky prostřednictvím webové stránky berete na vědomí a souhlasíte s tím, že (i) společnost Vitabo bude fakturovat, s využitím způsobu platby, který jste si zvolil, cenu za vaši objednávku a další sumy, které mohou vzniknout v souvislosti s vaší objednávkou; (ii) že poskytnete platné a aktuální informace o (a) vás a (b) je-li to aplikovatelné, i o další osobě, ale to jen tehdy, když nejprve získáte výslovný souhlas této osoby s poskytnutím informací o ní; (iii) jestliže společnost Vitabo z jakéhokoliv důvodu nedostane platbu od vašeho poskytovatele karty, souhlasíte s tím, že okamžitě uhradíte všechny dlužné sumy na požádání a formou úhrady, kterou přiměřeně určí společnost Vitabo.

3.6 Dodání

Poplatky za dodání a termíny se různí v závislosti na typu objednaných produktů a adrese dodání. Produkt vám dodá prioritní pošta nebo kurýr (např. FedEX, DHL). Úplné informace o dodávce (například možnosti doručení) najdete při zadávání objednávky.

Nebude-li dohodnutý žádný fixní termín nebo dodací lhůta, naše dodávky jsou doručovány do 15 pracovních dní.

Vezměte prosím na vědomí, že na některé produkty se mohou vztahovat jiné poplatky za doručení, omezení, příp. jiné dodací lhůty. Nebude-li možné dodání zákazníkovi realizovat kvůli tomu, že se nebude nacházet na dané adrese v době určené přepravcem, nebo když zákazník odmítne převzít produkty, společnost Vitabo si vyhrazuje právo odpočítat náklady na vrácení produktů společnosti Vitabo.

Veškerá rizika spojená s vámi objednanými produkty (včetně rizika ztráty, příp. poškození produktů) na vás přejdou v době doručení na dodací adresu uvedenou ve vaší objednávce.

Dojde-li ke zpoždění při dodání vašich produktů nebo je nebude možné dodat z důvodů, na které nemáme dosah (například nedostatek materiálů, zpoždění dovozu nebo vyšší poptávka, než se předpokládalo), vynaložíme maximální úsilí, abychom vás průběžně informovali, neponeseme však žádnou odpovědnost za takové prodlení nebo nedodání. Pro odstranění pochybností tento bod nevylučuje a žádným způsobem neovlivňuje vaše zákonné právo zrušit objednávku v případě prodlení dodávky nebo nedodání produktu.

V případě vrácení produktů neponeseme žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu na produktech během přepravy. Z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste využil službu registrovaného doručení.

Všechny produkty, které obdržíte, byste měl zkontrolovat, zda odpovídají vaší objednávce. Pokud budou produkty, které obdržíte, poškozené nebo nesprávně dodané, podrobnosti o každé škodě nebo chybě v dodávce zaznamenejte do dodací dokumentace, pokud si nemůžete jednotlivé položky při dodání prohlédnout, musíte nás o tom v přiměřené lhůtě informovat (poštou, telefonicky nebo e-mailem). Produkty nám musíte vrátit, jakmile to bude možné, poté, co nás informujete o jejich poškození nebo chybné dodávce.

ČÁST 4 – ODSTOUPENÍ

Pokud jste fyzická osoba a produkty jste si koupil pro soukromé používání, máte právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a v souladu s touto částí.

Rádi bychom vás předem upozornili na to, že v důsledku vlastností produktů po odstranění uzavřeného obalu již nemohou být zaručeny hygienické a sanitární charakteristiky kvality produktů. Jestliže tedy odstraníte přímý obal (fólii) produktu, právo na odstoupení na základě tohoto bodu již nebudete moci využít.

Odstoupení od smlouvy lze deklarovat do 14 dnů a) od data přijetí produktu, b) v případě prodeje několika produktů a bude-li každý produkt doručen v jiném čase – od data přijetí posledního doručeného produktu, c) v případě produktu sestávajícího z několika sérií nebo kusů – od data přijetí posledního doručeného kusu. Tato lhůta nezahrnuje den převzetí produktu. Máte také právo na odstoupení bez uvedení důvodu ve lhůtě od data uzavření smlouvy a data převzetí produktu.

Chcete-li uplatnit svoje právo na odstoupení, musíte společnosti Vitabo zaslat jednoznačné prohlášení o svém úmyslu odstoupit s využitím následujících kontaktních údajů:

poštou: Františkánov 82/29, 945 01 Komárno, Slovakia

elektronickou poštou: [email protected]

Pro odstoupení můžete použít následující vzorový formulář:

___________________________

Vitabo s.r.o.
Františkánov 82/29, 945 01 Komárno, Slovakia

zaslaný e-mailem na adresu: [email protected]

nebo

dopisem s doručenkou

Já, _________________________( uveďte jméno a příjmení spotřebitele, který uzavřel smlouvu), vám tímto zasílám oznámení o odstoupení od smlouvy o prodeji následujícího zboží/služeb, které bylo objednáno / byly objednány dne ______________ (uveďte datum uzavření smlouvy) a přijato / přijaty dne ______________________(uveďte datum převzetí zboží).

Zavazuji se zaslat toto zboží zpět na vlastní náklady neprodleně a nejpozději do 14 dnů od dnešního dne. Zároveň žádám o refundaci všech uhrazených plateb ve výši _____________________EUR (uveďte uhrazenou sumu) prostřednictvím ___________________________ (uveďte způsob platby použitý při úhradě, například: zpětná platba na kreditní kartu použitou při úhradě) ve stejné lhůtě.

Podpis

___________________________

V případě sporu ponesete důkazní břemeno spojené s tím, že jste své právo na odstoupení uplatnil v souladu s ustanoveními uvedenými v této části a příslušnými právními předpisy. Pokud nezašlete své prohlášení o odstoupení ve stanovené lhůtě, což musí být prokázáno mimo jakoukoli pochybnost, bude to považováno za nesplnění těch podmínek z vaší strany, které se vztahují na právo na odstoupení, a proto vaše smlouva uzavřená s námi nebude moci být ukončena a zůstane v platnosti.

V případě zaslání poštou společnost Vitabo zohlední datum podání na poště, v případě oznámení zaslaného e-mailem bude pro výpočet lhůty zohledněno datum odeslání e-mailu. Dopis s oznámením o odstoupení je třeba zaslat společnosti Vitabo doporučenou poštou, aby bylo důvěryhodným způsobem potvrzeno datum odeslání.

V případě odstoupení jste povinen zaslat objednaný produkt vhodným způsobem a ve vhodném obalu společnosti Vitabo neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení o odstoupení.

Pokud jste si objednal více než jeden produkt, od smlouvy můžete odstoupit v souvislosti s kterýmkoli z těchto produktů nebo se všemi produkty.

Náklady na vrácení produktu společnosti Vitabo ponesete vy. Společnost Vitabo nebude akceptovat balík vrácený na dobírku nebo produkt vrácený zjevně nevhodným způsobem, příp. v nevhodném obalu. Kromě nákladů spojených s vrácením produktu neponesete v souvislosti s odstoupením žádné další náklady.

Odstoupíte-li od smlouvy, společnost Vitabo doporučuje, abyste zvolil nejlevnější standardní způsob dopravy nabízený společností Vitabo. Společnost Vitabo je oprávněna zadržet refundaci, dokud neobdrží produkt zpět.

K vrácenému produktu musíte přiložit dodací list a uvést, že se jedná o vrácení produktů (například odstoupení), nebo připojit kopii prohlášení o odstoupení.

Máte-li jakékoliv otázky týkající se práva na odstoupení, můžete kontaktovat společnost Vitabo prostřednictvím zákaznického centra s kontaktními údaji uvedenými v části 6

ČÁST 5 – ZÁRUKA

V důsledku povahy a složek si naše produkty v zásadě uchovávají vysokou kvalitu po určitou dobu (v principu 6 měsíců od jejich výroby). Z výše uvedených důvodů nezměněná kvalita produktu nemůže být garantována v případě otevření balení nebo při uskladnění produktu při teplotě nižší než 15 °C nebo vyšší než 22 °C.

Můžete uplatňovat nárok ve smyslu záruky dodání v případě vadného plnění ze strany společnosti Vitabo a záruky na produkt, je-li produkt vadný. Záruku dodání a záruku na výrobek nelze uplatnit v případě téže chyby souběžně.

5.1 Záruka dodání

Vadné plnění jste povinen nahlásit ihned po jeho zjištění a nejpozději do 2 měsíců od zjištění vady.

Po uplynutí 6 měsíců od data výroby budete povinen dokázat, že vámi zjištěná vada existovala už v okamžiku koupě.

Můžete předložit následující nároky spojené se zárukou dodání: můžete požadovat opravu nebo výměnu, pokud splnění vašeho požadavku nebude nemožné nebo nebude-li vyžadovat nepřiměřené dodatečné náklady od společnosti Vitabo ve srovnání se splněním jiného požadavku. Pokud nepožádáte o opravu nebo výměnu nebo pokud o opravu a výměnu není možné požádat, můžete požádat o přiměřené snížení ceny.

5.2 Záruka na výrobek

Výrobek je považován za vadný, pokud nesplňuje požadavky kvality platné v době uvedení na trh nebo nemá-li vlastnosti specifikované výrobcem. V případě předložení nároku týkajícího se záruky na výrobek musíte chybu produktu dokázat.

V rámci nároku týkajícího se záruky na výrobek můžete požadovat výměnu vadného produktu nebo vrácení kupní ceny produktu a přepravních nákladů, které jste zaplatil (kromě nákladů spojených s vrácením produktu).

Nejste povinen akceptovat vadný produkt a společnost Vitabo musíte informovat prostřednictvím zákaznického centra hned po zjištění vady. Vada oznámená do 2 měsíců od jejího zjištění bude považována za oznámenou neprodleně.

5.3 Urychlení vyřízení vaší žádosti ve smyslu záruky

Žádáme vás, abyste po zjištění chyby kontaktoval zákaznické centrum ještě před vrácením produktu

Pokud bude muset být vadný produkt vrácen, musíte jej poslat poštou nebo kurýrní službou ve vhodném obalu společnosti Vitabo. Náklady na vrácení produktu na adresu společnosti Vitabo budete snášet vy. Společnost Vitabo nebude akceptovat balík vrácený na dobírku nebo produkt vrácený zjevně nevhodným způsobem, příp. v nevhodném obalu

Při vrácení budou vybalení a kontrola vráceného produktu zdokumentovány. V případě právně platného a odůvodněného nároku ve smyslu záruky společnost Vitabo podle vašeho výběru produkt vymění nebo vrátí kupní cenu produktu a náklady na doručení na uvedený bankovní účet

ČÁST 6 – ZÁKAZNICKÉ CENTRUM, REKLAMACE

Zákaznické centrum společnosti Vitabo můžete kontaktovat následovně:

Vitabo s.r.o.

Poštovní adresa: Františkánov 82/29, 945 01 Komárno, Slovakia

Telefonní číslo zákaznického centra: + 36 30 688 2123 během pracovních dní od 09:00 do 16:00 hod.

Mimo těchto hodin nás prosím kontaktujte e-mailem: [email protected]

Jestliže v důsledku charakteru ústně podané reklamace nebude možné reklamaci vyřídit okamžitě nebo nebudete-li souhlasit s řešením reklamace, společnost Vitabo vypracuje zprávu o reklamaci. Zápis bude uchováván po dobu 5 let v elektronické formě spolu s formální reakcí na reklamaci. Na základě záznamu bude společnost Vitabo jednat v souladu s pravidly vztahujícími se na reklamace podané v písemné formě.

Společnost Vitabo přezkoumá písemnou reklamaci a bude na ni reagovat do 30 dnů. V případě zamítnutí reklamace vás bude společnost Vitabo informovat písemně o důvodech zamítnutí.

Písemné, ústní nebo zaznamenané reklamaci bude společností Vitabo přiděleno identifikační číslo pro usnadnění vyhledávání souvisejícího s reklamací.

ČÁST 7 – ŘEŠENÍ SPORŮ

Nebude-li spor mezi vámi a společností Vitabo vyřešen na základě rokování, před zahájením soudního řízení nebo místo něho jsou k dispozici následující možnosti:

7.1 Podání stížnosti na úřad na ochranu spotřebitelů

Jste oprávněn podat stížnost na příslušný úřad na ochranu spotřebitelů v místě svého bydliště. Po vyhodnocení stížnosti rozhodne úřad o řízení na ochranu spotřebitele. Pravomoci úřadu na ochranu spotřebitelů nepřesahují monitoring souladu s ustanoveními o uzavření, platnosti, účincích a ukončení smlouvy.

7.2 Řešení sporů smírem

Řešení spotřebitelských sporů před soudním řízením je možné prostřednictvím řízení o smíru, které vedou obchodní komory s cílem vyřešit spory mezi spotřebiteli a společností na základě dohody mezi stranami. Smírčí orgány jsou odpovědné za vyřešení sporů mezi spotřebiteli (vámi) a společností (Vitabo), které se týkají kvality a bezpečnosti produktu, aplikování pravidel odpovědnosti za výrobek, kvality služeb a uzavření a plnění smlouvy mezi stranami a mimosoudního vyrovnání. Co se týče mimosoudních vyrovnání, záměrem je dosáhnout vzájemné dohody a v případě, že se to nepodaří, učinit rozhodnutí o věci s cílem zajistit jednoduché, rychlé, účinné a nákladově efektivní uplatnění práv spotřebitele. Na žádost spotřebitele nebo společnosti poskytne smírčí orgán rady týkající se práv spotřebitele a jeho povinností.

Podnik, vůči němuž spotřebitel podal stížnost, je povinen spolupracovat v rámci řízení. Po skončení jednání smírčího orgánu je možné obrátit se na soud.

7.3 Online platforma pro řešení sporů (ODR)

Evropská online platforma pro řešení sporů, kterou provozuje Evropská komise, slouží k mimosoudnímu řešení sporů mezi spotřebiteli sídlícími v Evropské unii a poskytovateli služeb sídlícími v Evropské unii v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze smluv o prodeji a poskytování služeb. Online platforma pro řešení sporů je na adrese: http://ec.europa.eu/odr. V případě využití této platformy pro řešení sporůje e-mailová adresa společnosti Vitabo: [email protected]

ČÁST 8 – PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Všechna práva, včetně autorských práv, know-how, osobnostních práv a jiných práv duševního vlastnictví na všechny materiály a obsah včetně (mimo jiné) textů, obrázků, webových stránek, zvuku, softwaru, softwarového kódu, rozhraní, struktury webové stránky a videí na této webové stránce vlastní společnost VitaCig nebo jí byla na základě licence poskytnuta, není-li uvedeno jinak.

Kromě toho názvy, obrázky, loga a ikonky identifikující produkty a služby společnosti VitaCig jsou vlastnickým právem chráněnými značkami společnosti VitaCig, příp. jejích dceřiných společností, mateřské společnosti nebo sesterských společností. S výjimkou toho, co je výslovně specifikováno níže, nic z toho, co je uvedeno v tomto dokumentu, nebude interpretováno jako poskytnutí jakékoliv licence nebo práva na základě implikace, překážek nebo jinak ve smyslu autorských práv, obchodní značky nebo jiných práv duševního vlastnictví.

Tímto vám udělujeme nevýlučnou, nepřevoditelnou a omezenou licenci na prohlížení této webové stránky a stažení, příp. vytištění nevýznamných částí materiálů získaných z této webové stránky pod podmínkou, že (a) budou použity jen pro účely informování a nekomerční účely a (b) neodstraníte ani nezakryjete oznámení o autorských právech nebo jiná oznámení. S výjimkou toho, co je výslovně uvedeno výše, žádná část této webové stránky včetně, mimo jiné, materiálů, které je z ní možné získat, a zdrojového kódu nesmí být reprodukována, opětovně publikována, kopírována, přenášena nebo distribuována v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez výslovného písemného souhlasu společnosti VitaCig.

ČÁST 9 – ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Na tuto webovou stránku jsme umístili odkazy na jiné webové stránky, o nichž si myslíme, že byste je mohl chtít navštívit. Tyto webové stránky nemonitorujeme a nemáme žádný dosah na jejich obsah. S výjimkou toho, co vyžaduje zákon, společnost Vitabo nemůže akceptovat žádnou odpovědnost v souvislosti s používáním takových webových stránek. Tyto linky by neměly být interpretovány jako naše schválení používání těchto propojených webových stránek.

Neponeseme odpovědnost za žádnou újmu nebo škody související s koupí nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýmikoliv jinými transakcemi provedenými v souvislosti s cizími webovými stránkami. Pozorně si prosím přečtěte pravidla a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte, dříve než se zapojíte do jakékoliv transakce. Reklamace, nároky, obavy nebo otázky týkající se produktů třetích stran by měly být adresovány dané třetí straně.

ČÁST 10 – POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČE NEBO JINÉHO ZAŘÍZENÍ

Společnost Vitabo vynakládá přiměřené úsilí, aby zajistila, že webová stránka nebude obsahovat žádné viry nebo jiný zlomyslný nebo škodlivý obsah. Nemůžeme však zaručit, že používání této webové stránky (včetně jakéhokoliv jejího obsahu nebo kterékoliv jiné webové stránky, na kterou se můžete z této webové stránky dostat) nepoškodí váš počítač nebo jiné zařízení. Vy jste odpovědný za to, že budete mít správné vybavení (včetně antivirového softwaru) pro bezpečné používání této webové stránky a odstranění všeho, co by mohlo poškodit váš počítač nebo jiné zařízení. S výjimkou toho, co vyžaduje zákon, společnost Vitabo neponese odpovědnost vůči žádné osobě za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, která jí vznikne v důsledku virů nebo jiného zlomyslného nebo škodlivého obsahu, ke kterému získá přístup na této webové stránce nebo jejím prostřednictvím.

ČÁST 11 – ROZHODNÉ PRÁVO, JURISDIKCE

Veškeré záležitosti související s vaším používáním této webové stránky (včetně všech smluv uzavřených mezi vámi a námi prostřednictvím této webové stránky) se budou řídit zákony Maďarska a budou spadat do nevýlučné jurisdikce soudů v Maďarsku.

ČÁST 12 – ZMĚNY PODMÍNEK

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv měnit a aktualizovat a doporučujeme vám, abyste tuto stránku navštěvoval pravidelně a získal tak informace o aktuálních podmínkách, které se vztahují na vás a používání webové stránky. V případě změny nebo aktualizace těchto podmínek zveřejníme na této webové stránce vhodným způsobem příslušné upozornění. Pokračováním v návštěvě, prohlížením a používáním této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas se všemi změnami nebo aktualizacemi našich podmínek

ČÁST 13 – PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Naše Pravidla ochrany soukromí uvádějí informace o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, když používáte tuto webovou stránku. Vezměte prosím na vědomí, že vyjádření souhlasu s těmito podmínkami bude zároveň považováno za potvrzení toho, že jste si přečetl úplná Pravidla ochrany soukromí a pochopil jste je.

ČÁST 14 – KONTAKTNÍ ÚDAJE

Chcete-li se nás na cokoliv zeptat (ať už jde o produkty nebo služby, tuto webovou stránku, kteroukoliv z našich podmínek nebo cokoliv jiného) nebo podat reklamaci týkající se dodávky, kontaktujte nás prosím na:

Vitabo s.r.o.

Poštovní adresa: Františkánov 82/29, 945 01 Komárno, Slovakia

Telefonní číslo zákaznického centra: + 36 30 688 2123 během pracovních dní od 09:00 do 16:00 hod.

Mimo těchto hodin nás prosím kontaktujte e-mailem: [email protected]