Podmienky poskytovania služieb

ČASŤ 1 – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Na tejto stránke nájdete informácie o zákonných podmienkach (ďalej len „Podmienky“) vzťahujúcich sa na používanie webovej stránky vitacig.eu.com (ďalej len „webová stránka “), ktorú budete používať či už ako registrovaný užívateľ alebo ako návštevník a na každý produkt alebo službu, ktoré si objednáte od spoločnosti Vitabo s.r.o. prostredníctvom webovej stránky ako odautorizovaného distribútora produktov VitaCig® (ďalej len „ Produkty“) pre Európu.

Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Vitabo s.r.o., (registračné číslo spoločnosti 54334756), so sídlom na adrese: Františkánov 82/29, 945 01 Komárno, Slovakia.Našeregistrované IČ DPH je SK2121643678. Ak nebude uvedené inak, termíny „ Vitabo“, „my“ a „nám“ použité na webovej stránke sa vzťahujú na spoločnosť Vitabo s.r.o.

Tieto Podmienky sa vzťahujú na používanie webovej stránky z Vašej strany a na všetky objednávky, ktoré prostredníctvom tejto webovej stránky zadáte. Tieto Podmienky sa budú vzťahovať bez ohľadu na to, akým spôsobom navštívite webovú stránku a bez ohľadu na technológie a zariadenia, ktoré spoločnosť Vitabo s.r.o. použije na to, aby Vám webovú stránku sprístupnila.

Tieto Podmienky si pozorne prečítajte. Svojim vstupom na webovú stránku, jej prezeraním, používaním, zaregistrovaním sa na webovej stránke alebo zadaním objednávky prostredníctvom webovej stránky potvrdzujete, že ste si prečítali celé tieto Podmienky a rozumiete im. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte v plnom rozsahu, nepoužívajte túto webovú stránku, prosím. Webovú stránku smiete používať len na legálne účely a nesmiete ju požívať žiadnym spôsobom, ktorý by porušoval práva niekoho iného alebo obmedzoval alebo bránil niekomu v používaní tejto webovej stránky.

Pri návšteve našej webovej stránky musíte potvrdiť, že ste dosiahli vek minimálne 18 rokov alebo ste plnoletý/plnoletá v zmysle zákonov krajiny Vášho bydliska. Používaním našej webovej stránky zároveň vyhlasujete, že ste plnoletý/plnoletá v zmysle zákonov krajiny Vášho bydliska. Ak nie ste plnoletý/plnoletá, na našu webovú stránku nesmiete vstúpiť a ani ju používať. Vašou povinnosťou je upozorniť na tieto podmienky každého, kto bude čítať materiál zverejnený na tejto webovej stránke v súvislosti s Vašim prístupom k nej.

Pri návšteve tejto webovej stránky s nami komunikujete elektronickou cestou. Súhlasíte s tým, že od nás budete dostávať informácie elektronickou cestou. Budeme s vami komunikovať prostredníctvom e-mailu alebo zverejňovaním oznámení na tejto stránke. Súhlasíte s tým, že zákonná požiadavka vedenia komunikácie v písomnej forme bude splnená v rámci všetkých dohôd, oznámení, poskytnutí informácií a akejkoľvek formy komunikácie, ktorá bude medzi nami prebiehať elektronicky.

Nákupy prostredníctvom tejto webovej stránky sú realizované na základe elektronicky zadanej objednávky a to spôsobom a krokmi, ktoré sú definované v týchto Podmienkach. Pri používaní webovej stránky alebo objednávaní Produktov uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Vitabo elektronickou cestou. Objednávka a potvrdenie sú zadávané a uložené elektronicky v spoločnosti Vitabo. Jazykom objednávky a jej potvrdenia je angličtina.

Spoločnosť Vitabo sa nepodriaďuje ustanoveniam žiadneho kódexu správania sa.

ČASŤ 2 – PRODUKTY

Produty distribuované pod obchodnou značkou VitaCig® sú prenosné aromaterapeutické zariadenia neobsahujúce tabak ani nikotín a sú určené na vytváranie ochutených vodných výparov obohatených o vitamíny v tekutej forme a prírodné esenciálne oleje.

Výrobcom Produktov je Redfern Biosystems Inc. (6055 Anello Drive, Melbourne FL 32940 USA). Redfern je technologická spoločnosť, ktorá vyrába, ponúka na trhu, distribuuje a maloobchodne predáva difuzéry neobsahujúce nikotín, ktoré sú obohatené o vitamíny a esenciálne oleje.

Produkty nebudú predávané neplnoletým osobám. Vezmite, prosím, na vedomie, že Produkty nie sú určené na použitie na ošetrovanie alebo liečbu akéhokoľvek ochorenia alebo zdravotného stavu.

Produkty nemôžu byť distribuované vo všetkých krajinách Európy a do niektorých krajín nemôžu byť dodávané priamo fyzickým osobám – spotrebiteľom (napr. Rusko) a preto by sme Vás chceli požiadať, aby ste sa ešte pred objednaním Produktu oboznámili s pravidlami platnými v tej krajine, do ktorej má byť Produkt dodaný. Ak máte akékoľvek otázky o aktuálnych pravidlá krajiny dodania, kontaktujte nás, prosím priamo prostredníctvom nášho zákazníckeho centra.

Čo sa týka opisu Produktu, spoločnosť Vitabo vynakladá maximálne úsilie na dosiahnutie úplnej presnosti. Spoločnosť Vitabo však nemôže zaručiť, že opisy produktov alebo iný obsah na webovej stránke je vždy aktuálny alebo bezchybný. Ak nebude niektorý Produkt ponúkaný spoločnosťou Vitabo prostredníctvom webovej stránky v súlade s jeho opisom, môžete uplatniť svoje práva v zmysle záruky podľa bodu 5.2.

Súhlasíte s tým, že žiaden Produkt zakúpený od spoločnosti Vitabo nebudete používať, predávať alebo dodávať nezákonným spôsobom a najmä s tým, že budete dodržiavať všetky pravidlá týkajúce sa kontroly vývozu a sankcií.

Musíte sa riadiť všetkými informáciami, ktoré od nás dostanete tak, aby boli Produkty bezpečné (vrátane všetkých pokynov a príručiek Produktov, ktoré sú dodávané spolu s nimi). Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za poškodenie nami dodaných Produktov, ktoré bolo spôsobené tým, že ste sa neriadili informáciami, ktoré sme Vám poskytli.

ČASŤ 3 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA

Tieto Všeobecné podmienky predaja sa vzťahujú na všetky objednávky, ktoré zadáte prostredníctvom webovej stránky. Tieto Všeobecné podmienky predaja sa budú vzťahovať bez ohľadu na to, akým spôsobom navštívite webovú stránku a bez ohľadu na technológie a zariadenia, ktoré spoločnosť Vitabo použije na to, aby Vám webovú stránku sprístupnila.

Zadaním objednávky prostredníctvom webovej stránky potvrdzujete, že ste si prečítali tieto Všeobecné podmienky predaja, rozumiete im, akceptujete ich v plnom rozsahu a súhlasíte s tým, že nimi budete viazaný/á. Ak s týmito Všeobecnými podmienkami predaja nesúhlasíte v plnom rozsahu, nesmiete si prostredníctvom webovej stránky objednávať žiadne produkty.

3.1 Strany kúpnej zmluvy

Predávajúcim, ktorý je uvedený vo všetkých zmluvách o kúpe a predaji Produktov prostredníctvom webovej stránky je spoločnosť Vitabo. Spoločnosť Vitabo prevezme Vašu platbu a schválení prepravcovia doručia Vami objednané produkty.

Spoločnosť Vitabo nepredáva Produkty deťom, predáva ich výlučne len dospelým. Ak ste ešte nedosiahli vek 18 rokov, nemôžete nakupovať Produkty prostredníctvom tejto webovej stránky. Všetky nákupy realizované prostredníctvom webovej stránky implikujú, že máte minimálne 18 rokov. Spoločnosť Vitabo nepreberá žiadnu zodpovednosť za predaje realizované prostredníctvom iných prepojených webových stránok.

Spoločnosť Vitabo si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služby, zrušiť účty, odstrániť alebo editovať obsah alebo zrušiť neuhradené objednávky podľa svojho vlastného uváženia.

3.2 Opis produktov

Informácie o základných vlastnostiach Produktu, ktorý si chcete objednať a najmä informácie o jeho kvalite, zložkách, a jednotkovej cene získate po kliknutí na názov daného produktu.

Cena uvedená pod produktom je jednotková cena v EUR a zahŕňa daň z pridanej hodnoty v súlade s platnými zákonmi. Cena Produktu uvedená na webovej stránke nezahŕňa náklady spojené so zaslaním. Špecifické prepravné náklady budú uvedené v „Košíku“ pred odoslaním objednávky na základe spôsobu prepravy, ktorý si zvolíte.

Spoločnosť Vitabo si vyhradzuje právo zmeniť jednotkové ceny zverejnené na webovej stránke s tým, že takáto zmena nadobudne účinnosť súbežne s tým, ako sa objaví na webovej stránke. Takáto zmena však nebude mať vplyv na kúpnu cenu už zadaných objednávok Produktov.

Vezmite, prosím, na vedomie, že kúpa niektorých Produktov prostredníctvom webovej stránky je podmienená objednaním určitého minimálneho množstva.

Ak chcete objednať produkty vo väčšom množstve (cena jednej objednávky prekročí 500 EUR), kontaktujte nás, prosím, priamo prostredníctvom nášho zákazníckeho centra ešte pred zadaním Vašej objednávky prostredníctvom webovej stránky.

Ak chcete realizovať svoju platbu v inej mene než je mena uvedená na webovej stránke, kontaktujte nás, prosím priamo prostredníctvom nášho zákazníckeho centra ešte pred zadaním Vašej objednávky.

Robíme primerané opatrenia zamerané na to, aby ceny uvedené na webovej stránke boli správne a aby boli všetky Produkty korektne opísané. Vezmite, prosím, na vedomie, že pri objednávaní Produktov prostredníctvom webovej stránky:

  • Objednávky budú akceptované len vtedy, ak v opise produktov alebo v ich cenách tak, ako sú uvedené na webovej stránke nebudú žiadne podstatné chyby.
  • Balenie sa môže líšiť od toho, ktoré je zobrazené na webovej stránke.
  • Napriek tomu, že sa snažíme zobraziť na webovej stránke farby balení a/alebo Produktov verne, skutočné farby, ktoré uvidíte budú závisieť od Vášho monitora a my nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby na Vašom monitore bude verne reflektovať farbu balenia /alebo Produktov pri dodaní.
  • Všetky položky sú podmienené ich dostupnosťou. Ak niektorý Produkt, ktorý ste si objednali nebude dostupný, budeme Vás o tom informovať hneď ako to bude možné a môžeme Vám ponúknuť produkt(y) s rovnakou alebo vyššou kvalitou a cenou.

Vezmite, prosím, na vedomie, že táto webová stránka môže obsahovať odkazy alebo krížové odkazy na produkty spoločnosti VitaCig a/alebo služby, ktoré nie sú dostupné v každej krajine.

3.3 Technické kroky súvisiace s objednávkou

Ak chcete zadať objednávku, môžete si na webovej stránke otvoriť účet („Váš účet“) , ktorý bude od Vás požadovať, aby ste poskytli niektoré povinné osobné informácie. Svoju objednávku môžete zadať aj bez toho, aby ste si otvorili účet (ako návštevník). Pozrite si, prosím, naše pravidlá ochrany súkromia, kde nájdete viac informácií o tom, ktoré osobné údaje bude spoločnosť Vitabo používať a ako bude tieto údaje uchovávať.

Ak zadáte objednávku prostredníctvom webovej stránky ako návštevník, budete musieť poskytnúť určité povinné osobné informácie potrebné na to, aby sme mohli Vašu objednávku spracovať. Svoje rozhodnutie o zaregistrovaní Vášho účtu u nás môžete však urobiť aj po zadaní objednávky. Pozrite si, prosím, naše pravidlá ochrany súkromia, kde nájdete informácie o tom, ako budú Vaše osobné údaje použité a uchovávané.

Potvrdzujete, že všetky informácie a podrobnosti, ktoré ste poskytli spoločnosti Vitabo (vrátane otvorenia účtu) sú vo všetkých ohľadoch a vždy správne, presné a aktuálne. Vaše údaje môžete aktualizovať kedykoľvek prostredníctvom sekcie „Váš účet“.

Po vytvorení účtu Vám môžeme poskytnúť a/alebo Vás požiadať o použitie hesiel alebo iných prostriedkov, ktoré Vám umožnia prístup do určitých častí webovej stránky a/alebo pomôžu chrániť bezpečnosť Vášho účtu. Za zachovanie dôvernosti Vášho hesla a informácií o účte nesiete zodpovednosť Vy. Spoločnosť Vitabo nebude niesť zodpovednosť voči žiadnej osobe za akúkoľvek stratu alebo škodu v dôsledku toho, že neutajíte svoje heslo alebo účet. Ak sa dozviete o akomkoľvek neoprávnenom použití Vášho hesla alebo účtu alebo budete mať podozrenie, že k tomu došlo, kontaktujte nás, prosím. Ak bude mať spoločnosť Vitabo podozrenie na akúkoľvek podvodnú aktivitu spojenú s Vašim účtom, vyhradzujeme si právo odmietnuť Vám prístup k Vášmu účtu a vymazať takýto účet.

Produkt, ktorý chcete kúpiť umiestnite do virtuálneho nákupného košíka stlačením tlačidla „Pridať do košíka“ pod opisom Produktu.

Po skončení výberu Produktov, ktoré chcete objednať je možné obsah nákupného košíka skontrolovať kliknutím na tlačidlo „Pozrieť si košík“. Na stránke „Košík“ môžete svoju objednávku skontrolovať kliknutím na „Aktualizovať košík“ a môžete tiež získať informácie o spôsobe prepravy.

Pokračovať môžete po kliknutí na tlačidlo “Pokračovať k pokladni”. V tejto časti musíte uviesť svoju doručovaciu adresu a fakturačnú adresu. Máte možnosť uviesť fakturačnú adresu, ktorá bude iná než adresa pre doručenie. Ak mate nárok na zľavu v rámci daného nákupu, svoju zľavu môžete validovať zadaním kódu uvedeného v kupóne.

Po zvolení spôsobu platby a pred kliknutím na tlačidlo “Zaslať objednávku” musíte potvrdiť, že ste si prečítali tieto podmienky a súhlasíte s nimi.

V ktorejkoľvek fáze zadávania objednávky mate možnosť opraviť chybne zadané údaje (napríklad odstrániť niektorý výrobok z nákupného vozíka) na stránke objednávky a to až do momentu odoslania objednávky.

Objednávku dokončíte kliknutím na tlačidlo “Zaslať objednávku” na základe čoho vznikne pre vás záväzok uhradiť platbu po akceptácii objednávky.

Akceptovanie vašej objednávky

Vezmite, prosím, na vedomie, že dokončenie online procesu odhlásenia nepredstavuje naše odsúhlasenie Vašej ponuky na kúpu výrobkov od nás. Hneď ako to bude možné Vám e-mailom zašleme potvrdenie prijatia Vašej objednávky a začatia je spracovania. Akceptácia Vašej objednávky z našej strany prebehne len vtedy, keď odošleme Produkt(y) alebo začneme poskytovať služby, ktoré ste si od nás objednali. To sa uskutoční do 10 dní od prijatia Vašej úhrady.

Pred odoslaním Produktu (ov) má spoločnosť Vitabo právo zamietnuť objednávku z akéhokoľvek dôvodu a to vrátane dôvodov právnych a regulačných.

Ak Vám nebudeme môcť dodať Produkt, ktorý ste si objednali, Vašu objednávku nespracujeme a budeme Vás o tom informovať písomne (prostredníctvom e-mailu). Ak ste už za Produkt zaplatili, peniaze Vám vrátime hneď ako to bude primerane možné, v každom prípade však do 30 dní od prijatia Vašej platby.

Ak by bolo splnenie niektorej objednávky (alebo ktoréhokoľvek z jej aspektov) nelegálne alebo nezákonné a to vrátane porušenia kontroly vývozu alebo sankčných pravidiel, spoločnosť Vitabo má právo kedykoľvek zastaviť plnenie objednávky alebo ju ukončiť vrátane tých prípadov, kedy boli Produkty už odoslané a/alebo po oznámení o tom, že objednávka bola prijatá a je predmetom spracúvania, ktoré Vám bolo zaslané. Týmto potvrdzujete, že spoločnosť Vitabo nebude za takýchto okolností znášať žiadnu zodpovednosť.

Doba platnosti zmluvy uzatvorenej s Vami sa začne od momentu, kedy dostanete e-mailovú správu o odoslaní objednávky a bude trvať až do posledného dňa Vášho práva na vrátenie Produktov.

3.5 Platba

Úhradu môžete realizovať pomocou debetnej karty, kreditnej karty alebo iným spôsobom úhrady platieb (napríklad bankovým prevodom) tak, ako to bude špecifikované v rámci procesu na stránke pokladne. Dostupnosť niektorých spôsobov platby môže závisieť aj od toho, v akej geografickej oblasti sa nachádzate.

Zadaním objednávky prostredníctvom webovej stránky beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že: (i) spoločnosť Vitabo bude fakturovať, s využitím spôsobu platby, ktorý ste zvolili, cenu za Vašu objednávku a ďalšie sumy, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s Vašou objednávkou; (ii) že poskytnete platné a aktuálne informácie o (a) Vás a (b) ak je to aplikovateľné, aj o ďalšej osobe, ale to len vtedy, ak najprv získate výslovný súhlas tejto osoby s poskytnutím informácií o nej; (iii) ak spoločnosť Vitabo z akéhokoľvek dôvodu nedostane platbu od Vášho poskytovateľa karty, súhlasíte s tým, že okamžite uhradíte všetky dlžné čiastky na požiadanie a formou úhrady, ktorú primerane určí spoločnosť Vitabo.

3.6 Dodanie

Poplatky za dodanie a termíny sa rôznia v závislosti od typu objednaných Produktov a adresy dodania. Produkt Vám bude dodaný prioritnou poštou alebo kuriérom (napr. FedEX, DHL). Úplné informácie o dodávke (napríklad možnosti doručenia) nájdete pri zadávaní objednávky.

Ak nebude dohodnutý žiaden fixný termín alebo dodacia lehota, naše dodávky sú doručované do 15 pracovných dní.

Vezmite, prosím, na vedomie, že na niektoré Produkty sa môžu vzťahovať iné poplatky za doručenie, obmedzenia a/alebo iné dodacie lehoty. Ak nebude možné dodanie zákazníkovi realizovať kvôli tomu, že sa nebude nachádzať na danej adrese v čase určenom prepravcom alebo ak zákazník odmietne prevziať produkty, spoločnosť Vitabo si vyhradzuje právo odpočítať náklady na vrátenie produktov spoločnosti Vitabo.

Všetky riziká spojené s Vami objednanými Produktmi (vrátane rizika straty a/alebo poškodenia produktov) na Vás prejdú v čase doručenia na dodaciu adresu uvedenú vo Vašej objednávke.

Ak dôjde k oneskoreniu dodania Vašich Produktov alebo ich nebude možné dodať z dôvodov, na ktoré nemáme dosah (napríklad nedostatok materiálov, oneskorenia dovozu alebo vyšší než predpokladaný dopyt), vynaložíme maximálne úsilie na to, aby sme Vás priebežne informovali, nebudeme však niesť žiadnu zodpovednosť za takéto omeškanie alebo nedodanie. Kvôli odstráneniu pochybností, tento bod nevylučuje a žiadnym spôsob neovplyvňuje Vaše zákonné právo zrušiť objednávku v prípade omeškania dodávky alebo nedodania produktu.

V prípade vrátenia Produktov nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť za stratu alebo škodu na produktoch počas prepravy. Z tohto dôvodu Vám odporúčame, aby ste využili službu registrovaného doručenia.

Všetky Produkty, ktoré dostanete by ste mali skontrolovať, či sú v súlade s Vašou objednávkou. Ak budú Produkty, ktoré dostanete poškodené alebo nesprávne dodané pri doručení, podrobnosti o každej škode alebo chybe v dodávke zaznamenajte do dodacej dokumentácie alebo ak si nemôžete jednotlivé položky prezrieť pri dodaní, musíte nás o tom informovať (poštou, telefonicky alebo e-mailom) v primeranej lehote. Produkty nám musíte vrátiť hneď ako to bude možné po tom, ako nás informujete o ich poškodení alebo chybnej dodávke.

ČASŤ 4 – ODSTÚPENIE

Ak ste fyzická osoba a Produkty ste si kúpili na súkromné používanie, mate právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu a v súlade s touto časťou.

Radi by sme Vás vopred upozornili na to, že v dôsledku vlastností Produktov po odstránení uzatvoreného obalu už nemôžu byť zaručené hygienické a sanitárne charakteristiky kvality Produktov. Vzhľadom na to, ak odstránite priamy obal (fóliu) Produktu, právo na odstúpenie na základe tohto bodu už nebudete môcť využiť.

Odstúpenie od zmluvy je možné deklarovať do 14 dní a) od dátumu prijatia Produktu, b) v prípade predaja niekoľkých Produktov a ak bude každý Produkt doručený v inom čase – od dátumu prijatia posledného doručeného Produktu, c) v prípade Produktu pozostávajúceho z niekoľkých sérií alebo kusov – od dátumu prijatia posledného doručeného kusu. Táto lehota nezahŕňa deň prevzatia Produktu. Máte tiež právo na odstúpenie bez uvedenia dôvodu v lehote od dátumu uzatvorenia zmluvy a dátumu prevzatia Produktu.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie, musíte zaslať jednoznačné vyhlásenie o svojom úmysle odstúpiť spoločnosti Vitabo s využitím nasledujúcich kontaktných údajov:

poštou: Vitabo s.r.o., Františkánov 82/29, 945 01 Komárno, Slovakia

elektronickou poštou: [email protected]

Môžete použiť nasledujúci vzorový formulár odstúpenia:

___________________________

Vitabo s.r.o.,
Františkánov 82/29
945 01 Komárno
Slovakia

zaslané e-mailom na adresu: [email protected]

alebo

listom s doručenkou

Ja, _________________________( uveďte meno a priezvisko spotrebiteľa, ktorý uzatvoril zmluvu) , vám týmto zasielam oznámenie o odstúpení od zmluvy o predaji nasledujúceho tovaru/služieb, ktoré boli objednané dňa ______________ (uveďte dátum uzatvorenia zmluvy) a prijaté dňa ______________________(uveďte dátum prevzatia tovaru).

Zaväzujem sa zaslať tento tovar späť na moje náklady bez meškania a najneskôr do 14 dní od dnešného dňa. Zároveň žiadam o refundáciu všetkýchuhradených platieb v sume _____________________EUR (uveďte uhradenú čiastku) prostredníctvom ___________________________ (uveďte spôsob platby použitý pri úhrade, napríklad: spätná platba na kreditnú kartu použitú pri úhrade) v tej istej lehote.

Podpis

___________________________

V prípade sporu budete znášať dôkazné bremeno spojené s tým, že ste svoje právo na odstúpenie uplatnili v súlade s ustanoveniami uvedenými v tejto časti a príslušnými právnymi predpismi. Ak nezašlete svoje vyhlásenie o odstúpení v určenej lehote, čo musí byť preukázané mimo akúkoľvek pochybnosť, bude to považované za nesplnenie tých podmienok z Vašej strany, ktoré sa vzťahujú na právo na odstúpenie a preto Vaša zmluva uzatvorená s nami nebude môcť byť ukončená a ostane v platnosti.

V prípade zaslania poštou spoločnosť Vitabo zohľadní dátum podania na pošte, v prípade oznámenia zaslaného e-mailom bude pre výpočet lehoty zohľadnený dátum odoslania e-mailu. List s oznámením o odstúpení je potrebné zaslať spoločnosti Vitabo doporučenou poštou kvôli potvrdeniu dátumu odoslania dôveryhodným spôsobom.

V prípade odstúpenia ste povinný/á zaslať objednaný Produkt vhodným spôsobom a vo vhodnom obale spoločnosti Vitabo bez meškania, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od oznámenia o odstúpení.

Ak ste si objednali viac než jeden Produkt, od zmluvy môžete odstúpiť v súvislosti s ktorýmkoľvek z týchto Produktov alebo so všetkými Produktmi.

Náklady na vrátenie Produktu spoločnosti Vitabo budete znášať Vy. Spoločnosť Vitabo nebude akceptovať balík vrátený na dobierku alebo Produkt vrátený zjavne nevhodným spôsobom a/alebo v nevhodnom obale. Okrem nákladov spojených s vrátením Produktu nebudete v súvislosti s odstúpením znášať žiadne ďalšie náklady.

Ak odstúpite od zmluvy, spoločnosť Vitabo odporúča, aby ste zvolili najlacnejší štandardný spôsob dopravy ponúkaný spoločnosťou Vitabo. Spoločnosť Vitabo je oprávnená zadržať refundáciu až dovtedy, kým nedostane Produkt späť.

K vrátenému Produktu musíte priložiť dodací list a uviesť, že ide o vrátenie Produktov (napríklad odstúpenie) alebo pripojiť kópiu vyhlásenia o odstúpení.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa práva na odstúpenie, môžete kontaktovať spoločnosť Vitabo prostredníctvom zákazníckeho centra s kontaktnými údajmi uvedenými v časti 6.

ČASŤ 5 – ZÁRUKA

V dôsledku povahy a zložiek si naše Produkty v zásade uchovávajú vysokú kvalitu počas určitého obdobia (v princípe 6 mesiacov od ich výroby). Z vyššie uvedených dôvodov nezmenená kvalita Produktu nemôže byť garantovaná v prípade otvorenia balenia alebo ak je Produkt uskladnený pri teplote nižšej ako 15°C alebo vyššej ako 22°C.

Môžete uplatňovať nárok v zmysle záruky dodania v prípade chybného plnenia zo strany spoločnosti Vitabo a záruky na produkt, ak je Produkt chybný. Záruku dodania a záruku na výrobok nie je možné uplatniť v prípade tej istej chyby súbežne.

5.1 Záruka dodania

Chybné plnenie ste povinný nahlásiť ihneď po jeho zistení a najneskôr do 2 mesiacov od zistenia chyby.

Po uplynutí 6 mesiacov od dátumu výroby budete povinný/á dokázať, že Vami zistená chyba existovala už v čase kúpy.

Môžete predložiť nasledujúce nároky spojené so zárukou dodania: môžete požadovať opravu alebo výmenu, ak splnenie Vašej požiadavky nebude nemožné alebo ak si nebude vyžadovať neprimerané dodatočné náklady od spoločnosti Vitabo v porovnaní so splnením inej požiadavky. Ak nepožiadate o opravu alebo výmenu alebo ak o opravu a výmenu nie je možné požiadať, môžete požiadať o primerané zníženie ceny.

5.2 Záruka na výrobok

Výrobok je považovaný za chybný, ak nespĺňa požiadavky kvality platné v čase uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti špecifikované výrobcom. V prípade predloženia nároku týkajúceho sa záruky na výrobok musíte chybu produktu dokázať.

V rámci nároku týkajúceho záruky na výrobok môžete požadovať výmenu chybného produktu alebo vrátenie kúpnej ceny Produktu a prepravných nákladov, ktoré ste zaplatili (okrem nákladov spojených s vrátením produktu).

Nie ste povinný/á akceptovať chybný Produkt a spoločnosť Vitabo musíte informovať prostredníctvom zákazníckeho centra hneď po zistení chyby. Chyba oznámená do 2 mesiacov od jej zistenia bude považovaná za oznámenú bez meškania.

 

5.3 Urýchlenie vybavenia Vašej žiadosti v zmysle záruky

Žiadame Vás, aby ste po zistení chyby kontaktovali zákaznícke centrum ešte pred vrátením Produktu.

Ak bude musieť byť chybný Produkt vrátený, musíte ho poslať poštou alebo kuriérskou službou vo vhodnom obale spoločnosti Vitabo. Náklady na vrátenie Produktu na adresu spoločnosti Vitabo budete znášať Vy. Spoločnosť Vitabo nebude akceptovať balík vrátený na dobierku alebo Produkt vrátený zjavne nevhodným spôsobom a/alebo v nevhodnom obale.

Pri vrátení budú vybalenie a kontrola vráteného Produktu zdokumentované. V prípade právne platného a odôvodneného nároku v zmysle záruky spoločnosť Vitabo podľa Vášho výberu Produkt vymení alebo vráti kúpnu cenu Produktu a náklady na doručenie na uvedený bankový účet.

ČASŤ 6 – ZÁKAZNÍCKE CENTRUM, REKLAMÁCIE

Zákaznícke centrum spoločnosti Vitabo môžete kontaktovať nasledovne:

Vitabo s.r.o.,
Františkánov 82/29
945 01 Komárno
Slovakia

Telefónne číslo zákazníckeho centra: + 36 30 688 2123 počas pracovných dní od 09:00 do 16:00 hod.

Mimo týchto hodín nás, prosím, kontaktujte e-mailom: [email protected]

Ak v dôsledku charakteru ústne podanej reklamácie nebude možné reklamáciu vybaviť okamžite alebo ak nebudete súhlasiť s riešením reklamácie, spoločnosť Vitabo vypracuje správu o reklamácii. Zápisnica bude uchovávaná 5 rokov v elektronickej forme spolu s formálnou reakciou na reklamáciu. Na základe záznamu bude spoločnosť Vitabo konať v súlade s pravidlami vzťahujúcimi sa na reklamácie podané v písomnej forme.

Spoločnosť Vitabo preskúma písomnú reklamáciu a bude na ňu reagovať do 30 dní. V prípade zamietnutia reklamácie Vás bude spoločnosť Vitabo informovať písomne o dôvodoch zamietnutia.

Písomnej, ústnej alebo zaznamenanej reklamácii bude spoločnosťou Vitabo pridelené identifikačné číslo kvôli uľahčeniu vyhľadávania súvisiaceho s reklamáciou.

ČASŤ 7 – RIEŠENIE SPOROV

Ak nebude spor medzi Vami a spoločnosťou Vitabo vyriešený na základe rokovania, namiesto iniciovania a ešte pred iniciovaním právnych krokov sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

7.1 Podanie sťažnosti na úrad pre ochranu spotrebiteľov

Ste oprávnený/á podať sťažnosť na príslušný úrad na ochranu spotrebiteľov v mieste Vášho bydliska. Po vyhodnotení sťažnosti rozhodne úrad o konaní na ochranu spotrebiteľa. Právomoci úradu na ochranu spotrebiteľov nepresahujú monitoring súladu s ustanoveniami o uzatvorení, platnosti, účinkoch a ukončení zmluvy.

7.2 Riešenie sporov zmierom

Riešenie spotrebiteľských sporov pred súdnym konaním je možné prostredníctvom konania o zmieri, ktoré vedú obchodné komory s cieľom vyriešiť spory medzi spotrebiteľmi a spoločnosťou na základe dohody medzi stranami. Zmierovacie orgány sú zodpovedné za vyriešenie sporov medzi spotrebiteľmi (Vami) a spoločnosťou (Vitabo), ktoré sa týkajú kvality a bezpečnosti produktu, aplikovania pravidiel zodpovednosti za výrobok, kvality služieb a uzatvorenia a plnenia zmluvy medzi stranami a mimosúdneho vyrovnania. Čo sa týka mimosúdnych vyrovnaní, zámerom je dosiahnuť vzájomnú dohodu a v prípade, ak sa to nepodarí, urobiť rozhodnutie o veci s cieľom zaistiť jednoduché, rýchle, účinné a nákladovo efektívne uplatnenie práv spotrebiteľa. Na žiadosť spotrebiteľa alebo spoločnosti poskytne zmierovací orgán rady týkajúce sa práv spotrebiteľa a jeho povinností.

Podnik, voči ktorému spotrebiteľ podal sťažnosť je povinný spolupracovať v rámci konania. Po uskutočnení zmierovacieho konania je možné obrátiť sa na súd.

7.3 Online platforma pre riešenie sporov (ODR)

Európska online platforma pre riešenie sporov, ktorú prevádzkuje Európska komisia slúži na mimosúdne riešenie sporov medzi spotrebiteľmi sídliacimi v Európskej únii a poskytovateľmi služieb sídliacimi v Európskej únii v súvislosti s povinnosťami vyplývajúcimi zo zmlúv o predaji a poskytovaní služieb. Online platforma na riešenie sporov je na adrese: http://ec.europa.eu/odr. V prípade využitia platformy pre riešenie sporovje e-mailová adresa spoločnosti Vitabo: [email protected]

ČASŤ 8 – PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Všetky práva, vrátane autorských práv, know-how, osobnostných práv a iných práv duševného vlastníctva na všetky materiály a obsah vrátane (okrem iného) textov, obrázkov, webových stránok, zvuku, softvéru, softvérového kódu, rozhraní, štruktúry webovej stránky a videí na tejto webovej stránky vlastní spoločnosť VitaCig alebo jej boli na základe licencie poskytnuté, ak nie je uvedené inak.

Okrem toho názvy, obrázky, logá a ikonky identifikujúce produkty a služby spoločnosti VitaCig sú vlastníckym právom chránenými značkami spoločnosti VitaCig a/alebo jej dcérskych spoločností, materskej spoločnosti alebo sesterských spoločností. S výnimkou toho, čo je výslovne špecifikované nižšie, nič z toho, čo je uvedené v tomto dokumente nebude interpretované ako poskytnutie akejkoľvek licencie alebo práva na základe implikácie, prekážok alebo inak v zmysle autorských práv, obchodnej značky alebo iných práv duševného vlastníctva.

Týmto Vám udeľujeme nevýlučnú, neprevoditeľnú a obmedzenú licenciu na prezeranie tejto webovej stránky a stiahnutie a/alebo vytlačenie nevýznamných častí materiálov získaných z tejto webovej stránky pod podmienkou, že (a) budú použité len na účely informovania a nekomerčné účely a (b) neodstránite ani nezakryjete oznámenie o autorských právach alebo iné oznámenia. S výnimkou toho, čo je výslovne uvedené vyššie, žiadna časť tejto webovej stránky vrátane, okrem iného, materiálov, ktoré je z nej možné získať a zdrojového kódu nesmú byť reprodukované, opätovne publikované, kopírované, prenášané alebo distribuované v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti VitaCig.

ČASŤ 9 – LINKY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Na túto webovú stránku sme umiestnili linky na iné webové stránky, o ktorých si myslíme, že by ste ich mohli chcieť navštíviť. Tieto webové stránky nemonitorujeme a nemáme žiaden dosah na ich obsah. S výnimkou toho, čo vyžaduje zákon, spoločnosť Vitabo nemôže akceptovať žiadnu zodpovednosť v súvislosti s používaním takýchto webových stránok. Tieto linky by nemali byť interpretované ako naše schválenie používania týchto prepojených webových stránok.

Nebudeme niesť zodpovednosť za žiadnu ujmu alebo škody súvisiace s kúpou alebo používaním tovarov, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýmikoľvek inými transakciami urobenými v súvislosti s cudzími webovými stránkami. Pozorne si, prosím, prečítajte pravidlá a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete ešte predtým než sa zapojíte do akejkoľvek transakcie. Reklamácie, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť adresované danej tretej strane.

ČASŤ 10 – POŠKODENIE VÁŠHO POČÍTAČA ALEBO INÉHO ZARIADENIA

Spoločnosť Vitabo vynakladá primerané úsilie, aby zaistila, že webová stránka nebude obsahovať žiadne vírusy alebo iný zlomyseľný alebo škodlivý obsah. Nemôžeme však zaručiť, že používanie tejto webovej stránky (vrátane akéhokoľvek jej obsahu alebo ktorejkoľvek inej webovej stránky, na ktorú sa môžete z tejto webovej stránky dostať) nepoškodí Váš počítač alebo iné zariadenie. Vy ste zodpovedný/á za to, že budete mať správne vybavenie (vrátane antivírusového softvéru) na bezpečné používanie tejto webovej stránky a na odstránenie všetkého, čo by mohlo poškodiť Váš počítač alebo iné zariadenie. S výnimkou toho, čo vyžaduje zákon, spoločnosť Vitabo nebude niesť zodpovednosť voči žiadnej osobe za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá jej vznikne v dôsledku vírusov alebo iného zlomyseľného alebo škodlivého obsahu, ku ktorému získa prístup na tejto webovej stránke alebo prostredníctvom nej.

ČASŤ 11 – ROZHODNÉ PRÁVO, JURISDIKCIA

Všetky záležitosti súvisiace s Vašim používaním tejto webovej stránky (vrátane všetkých zmlúv uzatvorených medzi Vami a nami prostredníctvom tejto webovej stránky) sa budú riadiť zákonmi Slovenska a budú spadať do nevýlučnej jurisdikcie súdov na Slovensku.

ČASŤ 12 – ZMENY PODMIENOK

Vyhradzujeme si právo tieto Podmienky kedykoľvek meniť a aktualizovať a odporúčame Vám, aby ste túto stránku navštevovali pravidelne a získali tak informácie o aktuálnych Podmienkach, ktoré sa vzťahujú na Vás a používanie webovej stránky. V prípade zmeny alebo aktualizácie týchto Podmienok zverejníme na tejto webovej stránke vhodným spôsobom príslušné upozornenie. Pokračovaním v návšteve, prehliadaním a používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas so všetkými zmenami alebo aktualizáciami našich Podmienok.

ČASŤ 13 – PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA

Naše Pravidlá ochrany súkromia uvádzajú informácie o tom, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme vtedy, keď používate túto webovú stránku. Vezmite, prosím, na vedomie, že ak vyjadríte súhlas s týmito Podmienkami bude to zároveň považované za potvrdenie toho, že ste si prečítali úplné Pravidlá ochrany súkromia a pochopili ste ich.

ČASŤ 14 – KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak sa nás chcete na čokoľvek opýtať (či už ide o produkty a služby, túto webovú stránku, ktorúkoľvek z našich podmienok alebo čokoľvek iné) alebo podľa reklamáciu týkajúcu sa dodávky, kontaktujte nás prosím na:

Vitabo s.r.o.
Františkánov 82/29
945 01 Komárno
Slovakia

Telefónne číslo zákazníckeho centra: + 36 30 688 2123 počas pracovných dní od 09:00 do 16:00 hod.

Mimo týchto hodín nás, prosím, kontaktujte e-mailom: [email protected]